Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Wychowania Fizycznego
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: Zgodnie z RMNiSW zł brutto
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o kulturze fizycznej

Opis stanowiska

Stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego związane jest z prowadzeniem zajęć dydaktycznych na kierunkach: wychowanie fizyczne i sport. Zakres obowiązków obejmuje prowadzenie zajęć dydaktycznych z fizjologii, a także prowadzenie działalności naukowej w obszarze nauk o kulturze fizycznej oraz działalności organizacyjnej na rzecz AWF Warszawa.

Nasze wymagania

 • 1. Ukończone studia magisterskie na kierunku z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu lub pokrewnych.
 • 2. Publikacje naukowe o wartości min. 100 pkt. MEiN z ostatnich 4 lat lub udział w projektach badawczych.
 • 3. Inna aktywność badawczo - dydaktyczna.
 • 4. Znajomość obsługi programów Office i programów statystycznych (np. Statistica, SPSS lub równorzędny).
 • 5. Znajomość języka angielskiego.

Zakres obowiązków

 • 1. prowadzenie zajęć dydaktycznych z fizjologii
 • 2. prowadzenie działalności naukowej w obszarze nauk o kulturze fizycznej oraz działalności organizacyjnej na rzecz AWF Warszawa

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Podanie o zatrudnienie do JM Rektora AWF w Warszawie.
 • 2. Kwestionariusz osobowy: https://www.awf.edu.pl/__data/assets/word_doc/0007/28186/Kwestionariusz-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie.doc
 • 3. Kopie stosownych, wyznaczonych warunkami konkursu dokumentów.
 • 4. Wykaz publikacji ze szczególnym uwzględnieniem dorobku z ostatnich czterech lat.
 • 5. Dokumenty świadczące o tym, że kandydat/kandydatka posiada inne umiejętności i kwalifikacje przydatne w pracy dydaktycznej i organizacyjnej.
 • 6. Deklarację nt. znajomości języka angielskiego.
 • 7. Deklarację wskazującą Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie jako pierwsze podstawowe miejsce zatrudnienia.
 • 8. Zobowiązanie do afiliowania dorobku naukowego w AWF Warszawa.
 • 9. Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych wg wzoru obowiązującego w AWF Warszawa. http://www.awf.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0015/43125/Fromularz-zgody-i-klauzula-rodo-awf-dla-kandydatow-do-pracy.pdf

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy przesłać lub złożyć w Sekretariacie Dziekana WWF AWF Warszawa J.Piłsudskiego, 00–968 Warszawa, ul. Marymoncka 34 (pokój nr 79), w zamkniętej kopercie (z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Nauk Biomedycznych”, bez danych osobowych kandydata.