Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

  • Miejsce: Słupsk
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk społecznych
  • nauki prawne

Opis stanowiska

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska asystenta w Instytucie Prawa i Administracji w pełnym wymiarze czasu pracy, w Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku jako podstawowym miejscu pracy.

Nasze wymagania

  • Kandydat powinien ukończyć 5 letnie studia prawnicze, posiadać co najmniej tytuł magistra nauk prawnych, znajomość co najmniej jednego języka obcego nowożytnego.

Zakres obowiązków

  • prowadzenie badań naukowych i publikowanie wyników badań w czasopismach z dziedziny prawa procesowego cywilnego, udział w konferencjach o zasięgu międzynarodowym, aplikowanie o granty, prace organizacyjne w Instytucie Prawa i Administracji, prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • 1. Podanie o zatrudnienie (kierowane do Rektora UP w Słupsku). 2. Kwestionariusz osobowy. 3. Życiorys. 4. Kopia dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu/stopnia naukowego. 5. Informacje o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji. 6. Informacje o dorobku dydaktycznym i organizatorskim. 7. Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.), 8. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Pomorski w Słupsku będzie podstawowym miejscem pracy. 9. Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać inne informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

  • Uniwersytet Pomorski w Słupsku, Instytut Prawa i Administracji 76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a