Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Chemiczny
Politechnika Wrocławska
  • Miejsce: Wrocław
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Wynagrodzenie: min. 4685,00 PLN brutto zł brutto
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria chemiczna

Opis stanowiska

Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej poszukuje kandydata na stanowisko asystenta w zakresie inżynierii chemicznej i procesowej, z elementami inżynierii materiałowej.

Nasze wymagania

  • • mgr inżynierii chemicznej honorowany w Polsce • dorobek publikacyjny - minimum 3 publikacje w czasopismach z Listy Filadelfijskiej posiadających IF w ostatnich 3 latach • znajomość języka angielskiego (poziom B2 lub wyżej) • biegła znajomość języka polskiego • dobrze widziane osiągnięcia w realizacji projektów • dobrze widziane doświadczenie w pracy z aparaturą wysokociśnieniową • dobrze widziane doświadczenie z charakterystyką materiałów polimerowych

Zakres obowiązków

  • Osoba na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego odpowiedzialna będzie za prowadzenie badań własnych (w tym pozyskiwanie środków na badania; publikowanie uzyskanych wyników badań w czasopismach o obiegu międzynarodowym), reprezentowanie Wydziału na konferencjach naukowych poprzez czynny w nich udział, prowadzenie zajęć dydaktycznych (w tym wykładów) oraz prac dyplomowych.

Oferujemy

  • • stabilne zatrudnienie w prestiżowej Uczelni, • możliwość rozwoju zawodowego, • pracę w kreatywnym zespole.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • 1. Zgłoszenie przystąpienia do konkursu adresowane do Rektora 2. Syntetyczny życiorys 3. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 4. Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego lub odpis dyplomu ukończenia studiów 5. Autoreferat zawierający informacje o dorobku w zakresie działalności badawczej, doświadczeniu dydaktycznym i działalności organizacyjnej 6. Wykaz publikacji 7. Wykaz i opis staży naukowych 8. Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych 9. Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 10. Oświadczenie Kandydata/Kandydatki, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy* * W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która jest zatrudniona w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy prowadzącego działalność: badawczą, badawczo- dydaktyczną, badawczo-rozwojową, wdrożeniową (z wyłączeniem przypadków określonych w art. 125 ust. 3 Ustawy), a zatrudnienie to nie wygasa do dnia zatrudnienia w Politechnice Wrocławskiej jako podstawowym miejscu pracy, osoba ta, zgodnie z art. 125 ust. 1 Ustawy, z uwzględnieniem art. 125 ust. 2 Ustawy, obowiązana jest uzyskać zgodę Rektora na dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy po zatrudnieniu jej w Politechnice Wrocławskiej. W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która prowadzi działalność gospodarczą, należy dopełnić wymogu z art. 125 ust. 7 Ustawy.

Załączniki