Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
 • Miejsce: Gdynia
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Wynagrodzenie: 6500-6900 zł brutto
 • Dziedzina nauk społecznych
 • pedagogika

Opis stanowiska

Asystent w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Studiów Edukacyjnych. Zatrudnienie od 01.10.2024 r.

Nasze wymagania

 • 1) Posiadanie tytułu naukowego doktora w dyscyplinie pedagogika.
 • 2) Posiadanie dorobku/doświadczenia dydaktycznego.
 • 3) Sprawne posługiwanie się komputerem (edytorem tekstu, narzędziami nauczania zdalnego, aplikacjami multimedialnymi).
 • 4) Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na realizację zajęć dydaktycznych.
 • 5) Doświadczenie w międzynarodowym środowisku pracy.

Mile widziane

 • 1) Posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego w dyscyplinie pedagogika.
 • 2) Posiadanie doświadczenia praktycznego w obszarze edukacji.

Zakres obowiązków

 • 1) Realizacja zajęć dydaktycznych, przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów.
 • 2) Praca w organach kolegialnych uczelni oraz w komisjach, radach, zespołach i innych gremiach.
 • 3) Współpraca w ramach organizacji konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej.

Oferujemy

 • 1) Zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
 • 2) Wsparcie w rozwoju daktycznym i naukowym.
 • 3) Możliwość korzystania z form międzynarodowej mobilności nauczycieli akademickich.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1) list motywacyjny;
 • 2) CV z danymi teleadresowymi i dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 • 3) wykaz dorobku dydaktycznego i doświadczenia praktycznego;
 • 4) wykaz dorobku naukowego;
 • 5) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 Ustawy;
 • 6) deklaracja zatrudnienia w Akademii Marynarki Wojennej jako podstawowym miejscu pracy w rozumieniu art. 120 Ustawy;
 • 7) kserokopie świadectw pracy (oryginały przedstawia się do wglądu w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej);
 • 8) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i kompetencje (oryginały przedstawia się do wglądu w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej);
 • 9) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
  ul. inż. J. Śmidowicza 69
  81-127 Gdynia

  z dopiskiem: „WNHiS – asystent (dydaktyczny) w KSE 2024 – konkurs"