Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk o Edukacji
Uniwersytet w Białymstoku
 • Miejsce: Białystok
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • pedagogika

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Edukacji Międzykulturowej i Elementarnej, Pracownia Edukacyjnych Badań Zasobów Indywidualnych i Społecznych

Nasze wymagania

 • • posiadanie tytułu magistra w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, psychologia, kryminologia, socjologia
 • • dobra znajomość języka angielskiego, a w przypadku cudzoziemców znajomość języka polskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami
 • • w przypadku absolwentów kierunku innych niż pedagogika konieczne jest posiadanie dodatkowych kwalifikacji/kompetencji w obrębie dyscypliny naukowej pedagogika

Zakres obowiązków

 • • do zakresu obowiązków należy między innymi: • prowadzenie działalności naukowej oraz podnoszenie własnego poziomu naukowego,
 • • uczestniczenie w realizacji planów strategicznych dyscyplin, które reprezentuje, oraz planów działalności jednostki, w której jest zatrudniony,
 • • prowadzenie badań naukowych finansowanych z subwencji i dotacji, o których mowa w ustawie
 • • upowszechnianie i afiliowanie przy UwB wyników działalności naukowej
 • • kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów
 • uczestniczenie
 • • w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni związanych z procesem dydaktycznym oraz działalnością naukową
 • • stałe podnoszenie kompetencji zawodowych, w szczególności
 • • szczegółowy zakresu obowiązków z którymi należy się zapoznać określa Zarządzenie nr 62 Rektor Uniwersytetu z dnia 21 lipca 2020r.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora
 • • kwestionariusz osobowy (formularze dostępne na stronie Uniwersytetu www.uwb.edu.pl)
 • • cv i list motywacyjny przekonujący o odpowiednich kwalifikacjach do podjęcia pracy na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych we wskazanym Zakładzie. Jeżeli kandydat posiada, dobrze widziany jest również życiorys naukowy z uwzględnieniem dorobku naukowo- dydaktyczno- organizacyjnego oraz dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje/kompetencje
 • • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie
 • • oświadczenie o spełnieniu warunki określone w Ustawie Prawo szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 roku
 • • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO)

Załączniki