Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Neofilologii, Filologia Hiszpańska
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Miejsce: Kraków
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • literaturoznawstwo

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Neofilologii, Filologia Hiszpańska

Nasze wymagania

  • posiadanie tytułu magistra filologii hiszpańskiej i/lub magistra kulturoznawstwa w zakresie iberystyki oraz dyplomu potwierdzającego uprawnienia dydaktyczne
  • precyzyjny opis zainteresowań naukowych i plan rozprawy doktorskiej (preferowane dyscypliny: językoznawstwo, literaturoznawstwo lub nauki o kulturze i religii krajów hiszpańskiego obszaru językowego), wraz z opinią opiekuna naukowego potwierdzającą stopień zaawansowania pracy
  • udokumentowany udział w życiu naukowym (np. wystąpienia na konferencjach i sympozjach, publikacje naukowe – również te przyjęte do druku)
  • udokumentowane doświadczenie w tłumaczeniu specjalistycznym, audiowizualnym i/lub literackim, gotowość do prowadzenia zajęć teorii i praktyki przekładu
  • udokumentowane doświadczenie w nauczaniu języka hiszpańskiego na różnych stopniach zaawansowania (A1-C2)
  • kompetencje w zakresie stosowania technologii informatyczno-komunikacyjnych w nauczaniu języka obcego, zwłaszcza w zakresie tworzenia i prowadzenia kursów e-learningowych dla celów akademickich na platformie e-learningowej
  • gotowość do prowadzenia zajęć w języku hiszpańskim i polskim

Mile widziane

  • udokumentowane doświadczenie w nauczaniu na wyższej uczelni lub w instytucji promującej kulturę krajów hiszpańskiego obszaru językowego
  • wymagana znajomość języka polskiego przynajmniej na poziomie B2
  • w przypadku dyplomów uzyskanych w państwie członkowskim UE, OECD lub EFTA konieczne jest tłumaczenie przysięgłe na język polski i nostryfikacja dyplomu równoważnego z tytułem zawodowym magistra

Zakres obowiązków

  • realizacja zadań i wykonywanie obowiązków powierzonych przez przełożonych
  • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku hiszpańskim i polskim
  • rozwój naukowy i publikowanie wyników badań w monografiach naukowych oraz w punktowanych czasopismach o zasięgu krajowym lub międzynarodowym
  • udział w projektach naukowo-badawczych
  • działalność popularyzatorska w zakresie nauczania języka hiszpańskiego
  • aktywne uczestnictwo w życiu organizacyjnym środowiska akademickiego, w tym działalność na rzecz Instytutu / Katedry
  • podnoszenie swoich kwalifikacji dydaktycznych (również w ramach projektów, w których bierze udział Uczelnia).

Oferujemy

  • praca w uczelni wyższej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • podanie do JM Rektora o przystąpieniu do konkursu;
  • kwestionariusz osobowy;
  • życiorys (CV);
  • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym, organizacyjnym i popularyzatorskim (autoreferat z opisem zainteresowań badawczych i planem rozprawy doktorskiej, z wykazem publikacji naukowych i popularyzatorskich, również tych przyjętych do druku, udziałem w konferencjach i projektach badawczych, wraz z opinią promotora na temat stanu zaawansowania pracy);
  • kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych (w przypadku dyplomów uzyskanych w państwie członkowskim UE, OECD lub EFTA konieczne jest tłumaczenie przysięgłe na język polski – wobec brzmienia art. 326, w związku z art. 327 Ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce);
  • kopie certyfikatów, świadectw, ankiet studenckich (z ostatnich 3 lat) i innych dokumentów potwierdzające ewentualne dodatkowe kwalifikacje;
  • opinie/referencje przełożonych z poprzedniego miejsca pracy;
  • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu);
  • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
  • oświadczenie o braku pokrewieństwa zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.),
  • oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.).

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

  • Zgłoszenia na konkurs wraz z wymienioną dokumentacją należy składać osobiście lub przesłać na adres: Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Neofilologii – Filologia Hiszpańska, ul. Studencka 5, 31-116 Kraków, lub drogą mailową na adres: filologia.hiszpanska@up.krakow.pl (preferowana forma