Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Technologii Chemicznej
Politechnika Poznańska
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki chemiczne

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

ogłasza konkurs

na stanowisko ASYSTENTA na rok na zastępstwo w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych,
w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina – nauki chemiczne.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz 1668 z poźn. zm.) oraz posiadają predyspozycje i zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej w obszarze nauk chemicznych.

Zatrudnienie przewiduje się w Zakładzie Technologii Chemicznej od 1 października 2024 r. na okres 1 roku, na podstawie umowy o pracę na zastępstwo w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.

Nasze wymagania

 • • posiadać stopień naukowy doktora w zakresie nauk chemicznych, chemii lub technologii chemicznej (ew. co najmniej zaawansowany stan rozprawy doktorskiej z zakończeniem procedury do końca roku 2024);
 • • posiadać wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie technologii chemicznej organicznej, biomateriałów, biosensorów, materiałów hybrydowych i kompozytowych;
 • • posiadać wiedzę i umiejętności praktyczne dotyczące przeprowadzania badań nad nowymi materiałami
 • • posiadać wiedzę i umiejętności praktyczne dotyczące przeprowadzania badań elektrochemicznych i określania parametrów pracy biosensorów i sensorów elektrochemicznych;
 • • posiadać umiejętność przeprowadzania testów elektrochemicznych przy użyciu oprogramowania Nova, PSTrace, PStouch;
 • • podstawowa znajomość obsługi drukarki 3D w technologii w technologii FFF, i dedykowanych programów typu CAD;
 • • posiadać udokumentowany artykułami naukowymi o oddziaływaniu międzynarodowym oraz komunikatami konferencyjnymi dorobek naukowy;
 • • posiadać znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację naukową oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie technologii chemicznej, technologii organicznej, materiałów hybrydowych, nanomateriałów, biosensorów i sensorów.

Zakres obowiązków

 • • prowadzania badań naukowych w tematyce realizowanej w Zakładzie Technologii Chemicznej;
 • • prowadzenia syntez nieorganicznych i organicznych materiałów elektroaktywnych z zakresu click chemistry, prowadzenie procesów immobilizacji biocząsteczek;
 • • obsługi: (i) spektrofotometru UV-Vis, (ii) spektrometru FT-IR, (iii) analizatora wielkości cząstek i potencjału dzeta, (iv) potencjostatu / galwanostatu;
 • • interpretacji analiz fizykochemicznych: (i) skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM), (ii) transmisyjna mikroskopia elektronowa (TEM), (iii) spektroskopia w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR), (iv) potencjał elektrokinetyczny (dzeta), (v) dynamiczne rozpraszanie światła, (vi) spektroskopia UV-Vis, (vii) metoda Bradford;
 • • samodzielnego przeprowadzania zaawansowanych testów elektrochemicznych z zakresu woltamperometrii cyklicznej, chronoamperometrii, różnicowej woltamperometrii impulsowej, elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej dot. określania charakterystyki nowych systemów biosensorowych i sensorowych;
 • • konstrukcji układów trójelektrodowych, wykorzystując typ elektrod: (i) GC, (ii) CPE, (iii) SPE, (iv) 3D PE;
 • • samodzielnej interpretacji wyników elektrochemicznych;
 • • prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim;
 • • pozyskiwanie i realizacja projektów badawczych, nawiązywanie współpracy i realizacji badań we współpracy z innymi jednostkami krajowymi i zagranicznymi.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Poznańskiej,
 • • kwestionariusz osobowy dla pracownika ubiegającego się o pracę,
 • • arkusz kwalifikacyjny wypełniony w części wymaganej dla kandydata,
 • • opinię opiekuna naukowego bądź – jeśli to niemożliwe – samodzielnego pracownika nauki o dotychczasowej działalności naukowej i dydaktycznej kandydata,
 • • oświadczenie, że Politechnika Poznańska będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy,
 • • oświadczenie zgodnie z art. 113 oraz art. 343 ust. 7 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Załączniki