Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Prawa
Uniwersytet w Białymstoku
 • Miejsce: Białystok
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy magistra prawa
 • dorobek naukowy oraz doświadczenie w pracy dydaktycznej w dyscyplinie nauk prawnych, w szczególności w zakresie prawa handlowego
 • zainteresowania naukowe kandydata skoncentrowane są w dyscyplinie nauk prawnych, w zakresie prawa cywilnego, w szczególności prawa handlowego: prawa spółek, umów handlowych i prawa papierów wartościowych
 • biegła znajomość języka angielskiego, w tym języka angielskiego prawniczego (od kandydata obcokrajowca wymagana jest biegła znajomość języka polskiego w tym języka polskiego prawniczego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć)

Zakres obowiązków

 • Zakres obowiązków opisany szczegółowo w załączonym ogłoszeniu.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora
 • Życiorys
 • Kwestionariusz osobowy (https://prawo.uwb.edu.pl/wydzial/pracownik/konkursy-na-stanowiska/kwestionariusz-osobowy)
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra prawa
 • Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz organizacyjnych, oraz poświadczających spełnienie warunków określonych w punkcie I ogłoszenia
 • Wykaz publikacji naukowych (wraz ze wskazaniem liczby punktów oraz dołączeniem kserokopii pierwszych stron publikacji)
 • Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.)
 • Oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Uniwersytet w Białymstoku będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.)
 • Certyfikat językowy lub inny dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (w przypadku kandydata obcokrajowca języka polskiego)
 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO (poniżej)
 • Inne dokumenty, które kandydat chce załączyć

Załączniki