Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

brk@ue.katowice.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Miejsce: Katowice
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk społecznych
  • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta Katedrze Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej na Wydziale Finansów będzie odpowiedzialna za realizację zadań związanych z: kształceniem studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą w ramach dyscypliny ekonomia i finanse, w tym współpracą z placówkami naukowymi oraz podmiotami otoczenia biznesowego w zakresie realizacji celów Wydziału i Uczelni, działalnością organizacyjną na rzecz Katedry/Wydziału/Uczelni i innymi obowiązkami powierzonymi przez przełożonych.

Nasze wymagania

  • • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny o profilu ogólnoakademickim uzyskany na kierunkach mieszczących się w dziedzinie nauk społecznych lub inżynieryjno - technicznych, • posiadają predyspozycje do pracy badawczej potwierdzone opinią osoby posiadającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, • załączyły wykaz publikacji lub koncepcję artykułu naukowego poświęconego zagadnieniom związanym z wykorzystaniem informatyki na potrzeby transformacji biznesu, administracji publicznej i gospodarki, • załączyły plan rozwoju naukowego na najbliższe dwa lata obejmujący prace badawcze i publikacje z zakresu wykorzystania informatyki na potrzeby transformacji biznesu, administracji publicznej i gospodarki, • posługują się co najmniej jednym językiem obcym nowożytnym, • wskazały Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce,

Mile widziane

  • • preferowani będą kandydaci, których praca magisterska lub planowana praca doktorska jest poświęcona zagadnieniom wykorzystania informatyki na potrzeby transformacji biznesu lub administracji publicznej lub podejmowania decyzji zarządczych, • dodatkowym atutem będzie posługiwanie się językiem angielskim na poziomie min. B2, w stopniu umożliwiającym prowadzenie ćwiczeń, publikowanie wyników badań i współpracę w międzynarodowym zespole w języku angielskim (znajomość języka angielskiego potwierdzona np. suplementem do dyplomu, certyfikatem lub stosownym oświadczeniem), • preferowani będą kandydaci, którzy byli wykonawcami projektów badawczych poświęconych transformacji biznesu, administracji publicznej czy gospodarki, w tym z wykorzystaniem informatyki, finansowanych przez uczelnię lub ze środków zewnętrznych, • preferowani będą kandydaci, którzy brali udział w pracach koła naukowego, potwierdzony stosownym zaświadczeniem lub oświadczeniem, • preferowani będą kandydaci, którzy brali udział w konkursach z zakresu informatyki/ rachunkowości/finansów/zarządzania, potwierdzony stosownymi dyplomami lub certyfikatami, • w przypadku obcokrajowców konieczne jest wykazanie się znajomością języka polskiego.

Zakres obowiązków

  • Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta Katedrze Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej na Wydziale Finansów będzie odpowiedzialna za realizację zadań związanych z: kształceniem studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą w ramach dyscypliny ekonomia i finanse, w tym współpracą z placówkami naukowymi oraz podmiotami otoczenia biznesowego w zakresie realizacji celów Wydziału i Uczelni, działalnością organizacyjną na rzecz Katedry/Wydziału/Uczelni i innymi obowiązkami powierzonymi przez przełożonych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • • podanie o zatrudnienie adresowane do rektora Uniwersytetu, wraz z adresem do korespondencji oraz danymi kontaktowymi (adres mail oraz telefon), • CV, • kwestionariusz osobowy, • kserokopia/skan dyplomu, • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata, • oświadczenie dotyczące pokrewieństwa z bezpośrednim przełożonym, • oświadczenie o podstawowym / dodatkowym miejscu pracy, • oświadczenie dotyczące zdolności do czynności prawnych, niekaralności i korzystania z praw publicznych, • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*.

Załączniki