Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk o Zdrowiu I kulturze Fizycznej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Miejsce: Bydgoszcz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o kulturze fizycznej

Opis stanowiska

konkurs dotyczy stanowiska asystenta badawczo-dydaktycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej.

Nasze wymagania

 • Kandydat powinien posiadać tytuł zawodowy magistra lub stopień doktora i reprezentować nauki o kulturze fizycznej lub nauki o zdrowiu.
 • Kandydat powinien charakteryzować się aktywnością naukową i perspektywą systematycznego jej rozwoju.
 • Posiadać kompetencje do prowadzenia przedmiotów: Dydaktyka wychowania fizycznego, Wychowanie fizyczne specjalne, Zarządzanie obiektami sportowymi, Marketing w sporcie, turystyce i rekreacji.
 • Posiadać uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu pedagogiki specjalnej, zarządzania i dydaktyki wychowania fizycznego.
 • Biegłe posługiwanie się językiem zachodnim w mowie i w piśmie.
 • Posiadać pełną dyspozycyjność i umiejętność pracy w zespole oraz zdolności organizacyjne.
 • Posiadać przynajmniej dwa kursy instruktorskie dowolnej dyscypliny sportowej.

Zakres obowiązków

 • 1. Prowadzenie badań
 • 2. Prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Podanie skierowane do JM Rektora.
 • 2. CV i list motywacyjny.
 • 3. Kwestionariusz osobowy, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 43/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 czerwca 2019 r.
 • 4. Zdjęcie.
 • 5. Dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego, stopnia naukowego, tytułu naukowego.
 • 6. Kopie świadectw pacy z zakończonych stosunków pracy.
 • 7. Oświadczenie, że w razie zatrudnienia UKW będzie podstawowym miejscem pracy nauczyciela akademickiego, na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia nr 43/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 czerwca 2019 r.
 • 8. Dokumenty potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań określonych w ogłoszeniu konkursowym.
 • 9. Oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2019r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia nr 43/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 czerwca 2019 r.
 • 10. Oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej związanej z poświadczaniem nieprawdy (art. 233 k.k.) na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do zarządzenia nr 43/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 czerwca 2019 r.

Załączniki