Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Zarządzania i Spraw Społecznych
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o polityce i administracji

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Zarządzania i Spraw Społecznych

Nasze wymagania

 • Posiadanie tytułu magistra nauk społecznych z obszaru praca socjalna
 • Dorobek naukowy w postaci opublikowanych minimum 3 publikacji naukowych związanych z dyscypliną: nauki o polityce i administracji lub nauki o zarządzaniu i jakości
 • Udokumentowany aktywny udział (z wygłoszonym referatem) w minimum 2 konferencjach naukowych o tematyce wpisującej się w obszar zainteresowań dyscyplin: nauki o polityce i administracji lub nauki o zarządzaniu i jakości
 • Zaawansowane prace w zakresie uzyskania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w obranej dyscyplinie z obszaru nauk społecznych wraz z załączonym planem rozprawy doktorskiej
 • Doświadczenie dydaktyczne
 • Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i w piśmie.

Mile widziane

 • doświadczenie zawodowe w pomocy społecznej, pracy socjalnej, asystenturze rodzinnej lub zarzadzaniu
 • doświadczenie w realizacji projektów naukowo-badawczych
 • list referencyjny lub opinia promotora rozprawy doktorskiej
 • Umiejętność obsługi technologii informatycznych
 • Ukończone kursy z zakresu badań naukowych

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych
 • rozwój naukowy i publikowanie wyników w czasopismach i monografiach naukowych o zasięgu krajowym lub międzynarodowym
 • udział w projektach naukowo-badawczych oraz pomoc w przygotowywaniu wniosków o finansowanie projektów naukowo-badawczych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na wysokim poziomie, w tym gotowość do prowadzenia zajęć w języku angielskim
 • czynny udział w konferencjach
 • aktywne uczestnictwo w życiu organizacyjnym środowiska akademickiego, w tym działalności organizacyjnej na rzecz Instytutu Zarządzania i Spraw Społecznych
 • realizacja zadań i wykonywanie obowiązków powierzonych przez przełożonych

Oferujemy

 • praca w uczelni wyższej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora o przystąpieniu do konkursu
 • kwestionariusz osobowy, życiorys (CV)
 • kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych (w przypadku dyplomów uzyskanych w państwie członkowskim UE, OECD lub EFTA konieczne jest tłumaczenie przysięgłe na język polski – wobec brzmienia art. 326, w związku z art. 327 Ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)
 • kopie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów potwierdzające ewentualne dodatkowe kwalifikacje
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu)
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • oświadczenie o braku pokrewieństwa zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.)
 • oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.)

Załączniki