Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Zarządzania i Spraw Społecznych
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o bezpieczeństwie

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Zarządzania i Spraw Społecznych

Nasze wymagania

 • posiadanie tytułu magistra nauk społecznych z obszaru praca socjalna
 • zaawansowane prace w zakresie uzyskania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w obranej dyscyplinie z obszaru nauk społecznych
 • doświadczenie dydaktyczne
 • udokumentowany dorobek naukowy w zakresie nauk społecznych z obszaru pracy socjalnej, zarządzania instytucjami, pomocy społecznej; bezpieczeństwa
 • biegła znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i w piśmie
 • preferowane osoby z doświadczeniem w realizacji projektów naukowo-badawczych w zakresie ekonomii i przedsiębiorczości

Mile widziane

 • doświadczenie zawodowe w pomocy społecznej, pracy socjalnej i zarządzaniu
 • znajomość języka angielskiego
 • obsługa technologii informatycznych
 • doświadczenie pracy w instytucjach publicznych
 • Ukończone kursy z zakresu badań naukowych
 • czynny udział w konferencjach międzynarodowych
 • list referencyjny lub opinia promotora rozprawy doktorskiej

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań
 • rozwój naukowy i publikowanie wyników w czasopismach i monografiach naukowych o zasięgu krajowym lub międzynarodowym
 • udział w projektach naukowo-badawczych oraz pomoc w przygotowywaniu wniosków o finansowanie projektów naukowo-badawczych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na wysokim poziomie, w tym gotowość do prowadzenia zajęć w języku angielskim
 • czynny udział w konferencjach
 • aktywne uczestnictwo w życiu organizacyjnym środowiska akademickiego, w tym działalności organizacyjnej na rzecz Instytutu Zarządzania i Spraw Społecznych
 • realizacja zadań i wykonywanie obowiązków powierzonych przez przełożonych

Oferujemy

 • praca w uczelni wyższej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora o przystąpieniu do konkursu
 • kwestionariusz osobowy, życiorys (CV)
 • kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych (w przypadku dyplomów uzyskanych w państwie członkowskim UE, OECD lub EFTA konieczne jest tłumaczenie przysięgłe na język polski – wobec brzmienia art. 326, w związku z art. 327 Ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)
 • kopie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów potwierdzające ewentualne dodatkowe kwalifikacje
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu)
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • oświadczenie o braku pokrewieństwa zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.)
 • oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.)

Załączniki