Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Chemiczny
Politechnika Wrocławska
  • Miejsce: Wrocław
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Wynagrodzenie: min. 4685,00 zł brutto
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki chemiczne

Opis stanowiska

Nr referencyjny: As7/W3/06/2024
Miejsce pracy: Wrocław
Rodzaj umowy: Umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Wydział Jednostka/ Komórka organizacyjna: Wydział Chemiczny, Katedra K13 Politechnika Wrocławska
Rodzaj stanowiska: asystent
Profil stanowiska naukowego: R1
Ostateczny termin składania zgłoszeń do udziału w konkursie: do dnia: 14.07.2024, do godziny 15:00
Data wygaśnięcia ogłoszenia: 14.07.2024
Termin rozstrzygnięcia konkursu: lipiec 2024
Planowany termin zatrudnienia: 01.11.2024
Okres Zatrudnienia i Wynagrodzenie: 4 lata, asystent min. 4685,00 PLN brutto
Opis stanowiska:
Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: prowadzenie hodowli komórkowych typu 2D oraz 3D; prowadzenie analiz chemicznych z zakresu metabolomiki, lipidomiki i proteomiki z wykorzystaniem spektrmetrii mas LC-MS oraz spektroskopii NMR, prowadzenie analiz z zakresu chemometrii i bioinformatyki, prowadzenie eksperymentów z pogranicza biologii molekularnej i biochemii.

Nasze wymagania

  • 1. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie 2. Uzasadniony w stosunku do stanowiska dorobek naukowy 3. Publikacje w czasopismach o wysokim współczynniku wpływu tzw impact factor 4. Umiejętności samodzielnego wykonywania pomiarów LC-MS i NMR 5. Umiejętności pracy ze zwierzętami w laboratorium 6. Umiejętność samodzielnego pisania artykułów naukowych 7. Umiejętność prowadzenia zajęć w języku Polskim

Zakres obowiązków

  • 1. Prowadzenie hodowli komórkowych wraz z analiza metabolomiczną 2. Preparatyka tkanek oraz biofluidów wraz z analizą metabolomiczna i lipidomiczną 3. Analizy wielowymiarowych danych pochodzących z analiz wysokoprzepustowych 4. Badania z wykorzystaniem znakowanych izotopowo metabolitów za pomocą 13C i 2D 5. Walidacja metod analitycznych 6. Analizy biochemiczne biofluidów i ekstraktów tkankowych 7. Analizy bioinformatyczne danych 8. Publikowanie danych w publikacjach o zasięgu miedzynarodowym 9. Wyjazdy konferencyjne (prezentacja wyników w formie ustnej oraz plakatów) 10. Prowadzenie powierzonych zajęć 11. Prace organizacyjne na rzecz Katedry i Wydziału.

Oferujemy

  • • stabilne zatrudnienie w prestiżowej Uczelni, • możliwość rozwoju zawodowego, • pracę w kreatywnym zespole.
  • Perspektywy rozwoju: • Rozwój naukowy - Uczelnia oferuje szeroki zakres badań naukowych i projektów, dzięki którym pracownicy mogą rozwijać swoje umiejętności i zdobywać doświadczenie w swojej dziedzinie, także we współpracy z innymi ośrodkami naukowymi oraz firmami. • Kształcenie - Politechnika Wrocławska oferuje pracownikom możliwość nauczania studentów, a także uczestniczenia w programach szkoleniowych. • Współpraca międzynarodowa - Politechnika Wrocławska prowadzi liczne programy wymiany międzynarodowej dla swoich pracowników.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • 1. Zgłoszenie przystąpienia do konkursu adresowane do Rektora 2. Syntetyczny życiorys 3. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 4. Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego lub odpis dyplomu ukończenia studiów 5. Autoreferat zawierający informacje o dorobku w zakresie działalności badawczej, doświadczeniu dydaktycznym i działalności organizacyjnej 6. Wykaz publikacji 7. Wykaz i opis staży naukowych 8. Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych 9. Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 10. Oświadczenie Kandydata/Kandydatki, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy* * W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która jest zatrudniona w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy prowadzącego działalność: badawczą, badawczo- dydaktyczną, badawczo-rozwojową, wdrożeniową (z wyłączeniem przypadków określonych w art. 125 ust. 3 Ustawy), a zatrudnienie to nie wygasa do dnia zatrudnienia w Politechnice Wrocławskiej jako podstawowym miejscu pracy, osoba ta, zgodnie z art. 125 ust. 1 Ustawy, z uwzględnieniem art. 125 ust. 2 Ustawy, obowiązana jest uzyskać zgodę Rektora na dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy po zatrudnieniu jej w Politechnice Wrocławskiej. W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która prowadzi działalność gospodarczą, należy dopełnić wymogu z art. 125 ust. 7 Ustawy.

Załączniki