Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
Politechnika Wrocławska
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Opis stanowiska

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii poszukuje kandydata/ki na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Geodezji i Geoinformatyki. Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za prowadzenie badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych z zakresu geodezji i geoinformatyki, a w szczególności systemów geoinformacyjnych, skaningu laserowego, pomiarów geodezyjnych, modelowania obiektów przestrzennych i geostatystyki.

Nasze wymagania

 • Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymogi:
 • określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668) oraz w Statucie Politechniki Wrocławskiej;
 • tytuł magistra inżyniera otrzymany po ukończeniu studiów w zakresie w zakresie geodezji i kartografii;
 • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej;
 • udokumentowany publikacjami dorobek naukowy w tym o zasięgu międzynarodowym;
 • znajomość języka angielskiego;
 • podjęcie pracy na Politechnice Wrocławskiej jako podstawowym miejscu pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz przygotowywanie publikacji naukowych;
 • udział w przygotowywaniu wniosków o granty badawcze i badawczo-rozwojowe;
 • kształcenie i wychowywanie studentów;
 • ciągłe podnoszenie kwalifikacji;
 • wykonywanie prac administracyjnych związanych z funkcjonowaniem Katedry;
 • przestrzeganie zasad etyki, a zwłaszcza Akademickiego Kodeksu Etycznego Politechniki Wrocławskiej;
 • udział w pracach zleconych prowadzonych przez Katedrę;

Oferujemy

 • pracę na pełny etat
 • stabilne zatrudnienie w prestiżowej Uczelni
 • możliwość prowadzenia badań naukowych z wykorzystaniem nowoczesnych instrumentów geodezyjnych i specjalistycznego oprogramowania;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • Zatrudniona osoba będzie miała możliwość uczestniczyć w pracach badawczych zespołu pracującego w Katedrze Geodezji i Geoinformatyki Politechniki Wrocławskiej. Prace te dadzą osobie zatrudnionej perspektywę rozwoju naukowego, możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami badawczymi realizowanymi w Katedrze, w Polsce i na świecie, możliwość udziału w seminariach i w konferencjach organizowanych w kraju i za granicą dotyczących badań prowadzonych w Katedrze;

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Curriculum Vitae;
 • Podanie o zatrudnienie w przypadku wygrania konkursu skierowane do JM Rektora (załącznik);
 • Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu magistra/magistra inżyniera;
 • Autoreferat informujący o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej wraz z listą prowadzonych zajęć dydaktycznych, w których kandydat uczestniczył;
 • Oświadczenie kandydata o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (załącznik);
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu, Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy kandydata (załącznik);
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Prosimy o wydrukowanie i dołączenie podpisanej klauzuli informacyjnej RODO (załącznik);

Wybierz sposób rekrutacji