Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk Społecznych
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
 • Miejsce: Suwałki
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko asystenta na Wydziale Nauk Społecznych, dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: nauki prawne.
https://bip.puz.suwalki.pl/oferty-pracy/nauczyciele-akademiccy/rok-2024/konkurs-na-stanowisko-asystenta-na-kierunku-administracja,art811/

Nasze wymagania

 • 1) posiadanie stopnia magistra w dziedzinie nauk społecznych; w dyscyplinie naukowej: nauki prawne
 • 2) dorobek dydaktyczny w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: nauki prawne
 • 3) doświadczenie dydaktyczne na poziomie szkolnictwa wyższego
 • 4) doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią związane z umiejętnościami wskazanymi w opisie efektów uczenia się dla kierunku

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami na kierunku studiów administracja na Wydziale Nauk Społecznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1) Własnoręcznie podpisane: a) wniosek o zatrudnienie skierowane do JM Rektora PUZ w Suwałkach,
 • b) CV kandydata,
 • c) kwestionariusz dla ubiegającego się o zatrudnienie (druk w załączeniu),
 • d) oświadczenie o spełnianiu wymagań, zgodne z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj Dz.U. 2023, poz. 742 z póz. zm.),
 • e) oświadczenie, że PUZ w Suwałkach będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy (art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. 2023, poz. 742 z póz. zm.),
 • f) oświadczenie wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. L. 119/1, 4/5/2016), tj. obowiązek informacyjny RODO i oświadczenie RODO dla kandydata do pracy (druki w załączeniu),
 • 2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje. W przypadku gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy został uzyskany za granicą – kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
 • 3) dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią związane z umiejętnościami wskazanymi w opisie efektów uczenia się dla kierunku.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • należy składać do dnia 19.07.2024 r. w Biurze Rektora - pokój 203
  w godz. 8.00-12.00 lub przesłać na adres: Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach, ul. Noniewicza 10, 16 – 400 Suwałki z dopiskiem „Konkurs na stanowisko asystenta na kierunku administracja”