Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Historyczny
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • etnologia i antropologia kulturowa

Nasze wymagania

 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego
 • predyspozycje do pracy badawczej
 • przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej
 • dorobek naukowy w zakresie etnologii i antropologii kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej antropologii lokalności w kontekście współczesnych procesów globalnych, poświadczony publikacjami w wysoko punktowanych czasopismach naukowych lub opublikowaną monografią książkową
 • posiadają doświadczenie w prowadzeniu etnograficznych badań terenowych

Zakres obowiązków

 • Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopia dyplomu magisterskiego lub doktorskiego – jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ
 • wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron)
 • informacja o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych
 • opinia o predyspozycjach Kandydata/ Kandydatki do pracy nauczyciela akademickiego – z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli Kandydat /Kandydatka takiej ocenie podlegał/a oraz o działalności naukowej

Załączniki