Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Zarządzania, Katedra Finansów i Rachunkowości
Politechnika Lubelska
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.) oraz w Statucie Politechniki Lubelskiej.

Nasze wymagania

 • wykształcenie kierunkowe z nauk ekonomicznych, pożądana specjalizacja z rachunkowości i finansów
 • ukończenie studiów z oceną co najmniej dobrą
 • predyspozycje i zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie (w przypadku obcokrajowców potwierdzona stosownym certyfikatem)
 • bardzo dobra znajomość co najmniej jednego języka obcego
 • co najmniej jedna publikacja w recenzowanym czasopiśmie lub monografii naukowej z obszaru finansów

Mile widziane

 • udokumentowane doświadczenie zawodowe
 • potwierdzone doświadczenie w organizacji konferencji naukowych z obszaru zarządzania i finansów o zasięgu co najmniej krajowym

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • pisemne zgłoszenie do konkursu (podanie)
 • list motywacyjny
 • życiorys (syntetyczny, do 5 stron)
 • kopie dyplomu/ów wymaganych na danym stanowisku
 • wykaz dotychczasowych publikacji naukowych
 • kopie innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, kwalifikacje zawodowe i kompetencje dodatkowe
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (obowiązujący formularz w załączeniu)
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie jego podstawowym miejscem pracy (obowiązujący formularz w załączeniu)
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu realizacji procesu rekrutacji (obowiązujący formularz w załączeniu)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Komplet dokumentów należy przesłać pocztą na adres:Sekretariat Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 38, pokój 26, 20-618 Lublin, z dopiskiem: „Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Finansów i Rachunkowości”bądź w wersji elektronicznej: wz.sekretariat@pollub.pl