Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Informatyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Miejsce: Białystok
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • informatyka

Opis stanowiska

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu w Białymstoku.

Nasze wymagania

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra / magistra inżyniera w dyscyplinie informatyka.

Mile widziane

 • Mile widziani są kandydaci planujący zakończenie przewodu doktorskiego do końca 2024 roku w dyscyplinie informatyka.

Zakres obowiązków

 • 1) prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie informatyka
 • 2) upowszechnianie i popularyzacja wyników działalności naukowej
 • 3) realizacja zajęć dydaktycznych
 • 4) udział w pracach organizacyjnych na rzecz Wydziału Informatyki i Uczelni, związanych z procesem dydaktycznym oraz działalnością naukową
 • 5) przestrzeganie Regulaminu Pracy Uniwersytetu w Białymstoku
 • 6) inne, wynikające z Zarządzenia nr 62 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków nauczycieli akademickich: https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2020/zarzadzenia-rektora/13100,Zarzadzenia-Rektora.html

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1) podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora
 • 2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz dostępny na stronie: https://uwb.edu.pl/pracownik/druki-do-pobrania/inne-druki)
 • 3) życiorys
 • 4) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem; w przypadku kandydata pracującego nad doktoratem - zaświadczenie o stopniu zaawansowania doktoratu; w przypadku kandydata ze stopniem naukowym doktora - kserokopia dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora
 • 5) charakterystyka zainteresowań naukowych
 • 6) opinia dotychczasowego opiekuna naukowego lub przełożonego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej
 • 7) oświadczenie, że Uniwersytet w Białymstoku będzie podstawowym miejscem pracy kandydata
 • 8) oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.)
 • klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO
 • 10) inne dokumenty, które kandydat chce załączyć

Załączniki