Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk rolniczych
 • technologia żywności i żywienia

Opis stanowiska

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zmianami), w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Dział VIII Pracownicy SGGW)

Nasze wymagania

 • · posiada tytuł magistra inżyniera lub stopień doktora w zakresie technologii żywności i żywienia lub biotechnologii ze specjalnością biotechnologia w przemyśle spożywczym i jest na końcowym etapie realizacji pracy doktorskiej z zakresu technologii żywności
 • · posiada udokumentowane doświadczenie badawcze w zakresie biotechnologicznego zastosowania drobnoustrojów i ich metabolitów w przemyśle spożywczym
 • · był(-a) uczestnikiem krajowych i zagranicznych konferencji naukowych oraz posiada doświadczenie w prezentowaniu wyników badań, zwłaszcza w postaci referatów, na konferencjach naukowych, w tym wygłaszania referatów w języku angielskim
 • · jest autorem co najmniej 3 publikacji naukowych w języku angielskim w czasopismach z listy JCR z udokumentowanym większościowym udziałem w przygotowaniu badań i tekstu publikacji, a całkowity dorobek naukowy posiada współczynnik wpływu IF wynoszący nie mniej niż 17,0 (z roku opublikowania)
 • · posiada doświadczenie prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami m.in. z zakresu technologii żywności oraz doświadczenie w opiece naukowej nad realizacją prac dyplomowych i magisterskich
 • · wykazuje znajomość standardowych technik badawczych i analitycznych, stosowanych w technologii żywności; posiada doświadczenie w analizach SEM, FTIR, TGA, TPA
 • · posiada doświadczenie dotyczące składania wniosków o finansowanie projektów naukowych (w szczególności NCN; NCBiR)
 • · posiada znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu wystarczającym do swobodnego prowadzenia zajęć dydaktycznych, prezentowania na konferencjach i spotkaniach z osobami obcojęzycznymi, a także samodzielnego pisania publikacji naukowych
 • · posiada umiejętność wykorzystywania metod statystycznych w badaniach żywności oraz sprawnie posługuje się komputerowymi programami użytkowymi m.in. MS TEAMs, Word, Excel, Power Point
 • · posiada umiejętność pracy w zespole, osiągania kompromisów i dobrego kontaktu ze współpracownikami, umiejętność nawiązywania nowych kontaktów badawczych, dobry kontakt ze studentami

Mile widziane

 • udział w projektach badawczych
 • długoterminowy (minimum 12 miesięcy) staż naukowy w zagranicznym ośrodku badawczym
 • staż w środowisku otoczenia gospodarczego związanego z branżą mleczarską
 • udokumentowana współpraca (wspólne publikacje) z zagranicznymi ośrodkami naukowymi
 • udokumentowane działania na rzecz popularyzacji nauki (wykłady, warsztaty i inne działania popularno-naukowe)
 • doświadczenie w organizacji konferencji
 • członkostwo w studenckich i doktoranckich samorządach i kołach naukowych
 • szkolenia krajowe i międzynarodowe wskazujące chęć podnoszenia kwalifikacji

Zakres obowiązków

 • • Prowadzenie działalności naukowej,
 • • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w jęz. polskim i angielskim,
 • • Uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni,
 • • Podnoszenie kompetencji zawodowych,

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko, kierowane do JM Rektora SGGW,
 • Dokument potwierdzający uzyskanie tytułu magistra lub stopień doktora
 • Kwestionariusz osobowy
 • Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej oraz osiągnięć naukowych, w tym wykaz publikacji i doniesień konferencyjnych,
 • Niezbędne dokumenty potwierdzające pozostałe wymagania,
 • Oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) wraz z oświadczeniem, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy w przypadku wygrania konkursu, które można uzyskać w Biurze Kadr i Płac

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Sekretariat Instytutu Nauk o Żywności, bud. 32, pok. 53, 02-776 Warszawa,
  ul. Nowoursynowska 159 c, nr tel.: 022 5937510 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00