Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria mechaniczna

Opis stanowiska

Regulaminu Pracy URK – zakres zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego
https://bip.malopolska.pl/urkrakow,a,1676968,zarzadzenie-nr-1752019-rektora-ur-w-krakowie.html

do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
https://urk.edu.pl/zasoby/77/oswiadczenie_nauczyciela_art_113.doc
oraz zgodnie ze Statutem UR odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
https://bip.malopolska.pl/urkrakow,a,2218877,statut-uniwersytetu-rolniczego-im-hugona-kollataja-w-krakowie-obowiazujacy-od-1-stycznia-2023-r-teks.html

Nasze wymagania

 • 1. ukończone studia wyższe na kierunku inżynieria mechatroniczna, zarządzanie i inżynieria produkcji,
 • 2. udokumentowany staż zawodowy w laboratorium badawczym o profilu: elektrycznym, elektronicznym, automatyka lub robotyka,
 • 3. umiejętność programowania i obsługi sterowników PLC, systemów wizyjnych, systemów RFID,
 • 4. umiejętność projektowania obwodów drukowanych (PCB) i tworzenia schematów elektronicznych,
 • 5. potwierdzony udział w konferencjach naukowych, sesjach studenckich (referaty, doniesienia), aktywna praca w kole naukowym. 2024 | BIP Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Mile widziane

 • 1. umiejętność obsługi programów komputerowych – pakiet MS Office, Statistica, Python, Matlab, TIA Portal, CoDeSys, Aveva InTouch,
 • 2. samodzielność w organizowaniu pracy naukowej,
 • 3. znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych, a także prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • 4. dyspozycyjność oraz łatwość nawiązywania kontaktów,
 • 5. gotowość do współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi. 2024 | BIP Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • 6. udokumentowane przygotowanie pedagogiczne (w przypadku braku, po zatrudnieniu osoba będzie zobowiązana do uzupełnienia takich kwalifikacji),
 • 7 umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, zdolności organizacyjne,
 • 8. aktywność w popularyzacji nauki, (np. praca w Kołach Naukowych, konferencjach naukowych).

Zakres obowiązków

 • Regulaminu Pracy URK - zakres zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego https://bip.malopolska.pl/urkrakow,a,1676968,zarzadzenie-nr-1752019-rektora-ur-w-krakowie.html

Oferujemy

 • 1. stabilne zatrudnienie;
 • 2. wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego;
 • 3. dostęp do infrastruktury badawczej;
 • 4. benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego;
 • 5. dodatkowe świadczenia socjalne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. CV;
 • 2. kwestionariusz osobowy; https://bso.urk.edu.pl/zasoby/77/kwestionariusz_kandydat.pdf
 • 3. kopia dyplomu ukończenia studiów;
 • 4. informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Wypełnione i podpisane oświadczenia:
 • 1. oświadczenie stwierdzające, że UR będzie podstawowym miejscem pracy z chwilą podjęcia zatrudnienia; https://urk.edu.pl/zasoby/77/osw_podstawowe_msc_pracy.pdf
 • 2. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; https://urk.edu.pl/zasoby/77/oswiadczenie_nauczyciela_art_113.doc
 • 3. klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy; https://iod.urk.edu.pl/zasoby/184/klauzula_art13_rekrutacja_pracownikow.pdf

Załączniki