Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Miejsce: Katowice
  • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta Katedrze Teorii Zarządzania na Wydziale Zarządzania będzie odpowiedzialna za realizację zadań związanych z: kształceniem studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą w ramach dyscypliny nauki o zarzadzaniu i jakości; ekonomia i finanse, w tym współpracą z placówkami naukowymi oraz podmiotami otoczenia biznesowego w zakresie realizacji celów Wydziału i Uczelni, działalnością organizacyjną na rzecz Katedry/Wydziału/Uczelni i innymi obowiązkami powierzonymi przez przełożonych.

Nasze wymagania

  • • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny uzyskany na studiach o profilu ekonomicznym w dziedzinie nauk społecznych (preferowane kierunki związane z dyscypliną nauki o zarzadzaniu i jakości), • posiadają predyspozycje do pracy badawczej potwierdzone opinią osoby posiadającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, • załączyły wykaz publikacji lub koncepcję artykułu naukowego poświęconego zagadnieniom związanym z zainteresowaniami naukowym jednostki, • załączyły plan rozwoju naukowego na najbliższe dwa lata, • posługują się co najmniej jednym językiem obcym nowożytnym, • złożyły deklarację wpisu do liczby N w ramach dyscypliny: nauki o zarządzaniu i jakości; ekonomia i finanse,

Mile widziane

  • • dodatkowym atutem będzie ukończenie studiów magisterskich nie dawniej niż 5 lat od roku kalendarzowego ogłoszenia konkursu, • dodatkowym atutem będzie udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2 (poziom pozwalający na swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku), • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych (w tym prowadzenie kół naukowych) w dziedzinie nauk społecznych, w szczególności w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, • dodatkowym atutem będzie udokumentowany dorobek naukowy w dziedzinie nauk społecznych, w szczególności w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, • dodatkowym atutem będzie udokumentowany udział w działalności kół naukowych, • dodatkowym atutem będzie udokumentowany udział w konferencjach naukowych krajowych/ zagranicznych, • w przypadku obcokrajowców wymagane jest wykazanie się znajomością języka polskiego.

Zakres obowiązków

  • Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta Katedrze Teorii Zarządzania na Wydziale Zarządzania będzie odpowiedzialna za realizację zadań związanych z: kształceniem studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą w ramach dyscypliny nauki o zarzadzaniu i jakości; ekonomia i finanse, w tym współpracą z placówkami naukowymi oraz podmiotami otoczenia biznesowego w zakresie realizacji celów Wydziału i Uczelni, działalnością organizacyjną na rzecz Katedry/Wydziału/Uczelni i innymi obowiązkami powierzonymi przez przełożonych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • • podanie o zatrudnienie adresowane do rektora Uniwersytetu, wraz z adresem do korespondencji oraz danymi kontaktowymi (adres mail oraz telefon), • CV, • kwestionariusz osobowy, • kserokopia/skan dyplomu, • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata, • oświadczenie dotyczące pokrewieństwa z bezpośrednim przełożonym, • oświadczenie o podstawowym / dodatkowym miejscu pracy, • oświadczenie dotyczące zdolności do czynności prawnych, niekaralności i korzystania z praw publicznych, • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

  • osobiście lub pocztą tradycyjną z adnotacją na dokumentach „Ogłoszenie nr 19/2024/AS/KTZ/WZ” do Biura Rozwoju Kadr w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, budynek Rektoratu; pok. 2/23, tel. +48 32257-7051.