Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Informatyki i Komunikacji
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Miejsce: Katowice
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta Katedrze Projektowania i Analizy Komunikacji na Wydziale Informatyki i Komunikacji będzie odpowiedzialna za realizację zadań związanych z: kształceniem studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą w ramach dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach i/lub nauki o zarządzaniu i jakości, w tym współpracą z placówkami naukowymi oraz podmiotami otoczenia biznesowego w zakresie realizacji celów Wydziału i Uczelni, działalnością organizacyjną na rzecz Katedry/Wydziału/Uczelni i innymi obowiązkami powierzonymi przez przełożonych.

Nasze wymagania

 • • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny uzyskany na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna lub pokrewnym, • posiadają predyspozycje do pracy badawczej potwierdzone opinią osoby posiadającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, • załączyły wykaz publikacji lub koncepcję artykułu naukowego poświęconego zagadnieniom związanym z zainteresowaniami naukowymi Katedry Projektowania i Analizy Komunikacji, • załączyły plan rozwoju naukowego na najbliższe dwa lata, • posługują się co najmniej jednym językiem obcym nowożytnym, • wskazały Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce,

Mile widziane

 • • dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego na poziomie min. C1 • dodatkowym atutem będą zainteresowania związane z wykorzystaniem AI w komunikacji organizacji, • dodatkowym atutem będzie wiedza nt. technologii informatycznych, w tym sztucznej inteligencji oraz ich zastosowań w komunikacji społecznej i biznesowej, • dodatkowym atutem będzie umiejętność praktycznego zastosowania narzędzi informatycznych wspomagających komunikację potwierdzona wykazem przedmiotów w suplemencie do dyplomu, doświadczeniem zawodowym lub certyfikatami, • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w tworzeniu tekstów w języku polskim i angielskim, np. związanych z kreowaniem wizerunku firmy, copywriterskich (artykuły blogowe, opisy produktów, strony internetowe, teksty w mediach społecznościowych itp.) • dodatkowym atutem będzie potwierdzone doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami, • dodatkowym atutem będzie udział w projektach badawczych, potwierdzony publikacjami lub dokumentami udział u w projekcie, • preferowane będzie ukończenie studiów magisterskich nie dawniej niż 5 lat od roku ogłoszenia konkursu, • w przypadku obcokrajowców – konieczne potwierdzenie równoważności dyplomu ukończenia studiów magisterskich z jego polskim odpowiednikiem i znajomość języka polskiego.

Zakres obowiązków

 • Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta Katedrze Projektowania i Analizy Komunikacji na Wydziale Informatyki i Komunikacji będzie odpowiedzialna za realizację zadań związanych z: kształceniem studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą w ramach dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach i/lub nauki o zarządzaniu i jakości, w tym współpracą z placówkami naukowymi oraz podmiotami otoczenia biznesowego w zakresie realizacji celów Wydziału i Uczelni, działalnością organizacyjną na rzecz Katedry/Wydziału/Uczelni i innymi obowiązkami powierzonymi przez przełożonych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • podanie o zatrudnienie adresowane do rektora Uniwersytetu, wraz z adresem do korespondencji oraz danymi kontaktowymi (adres mail oraz telefon), • CV, • kwestionariusz osobowy, • kserokopia/skan dyplomu, • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata, • oświadczenie dotyczące pokrewieństwa z bezpośrednim przełożonym, • oświadczenie o podstawowym / dodatkowym miejscu pracy, • oświadczenie dotyczące zdolności do czynności prawnych, niekaralności i korzystania z praw publicznych, • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • osobiście lub pocztą tradycyjną z adnotacją na dokumentach „Ogłoszenie nr 22/2024/AS/KPiAK/WIK” do Biura Rozwoju Kadr w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach,
  ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, budynek Rektoratu; pok. 2/23, tel. +48 32257-7051.