Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nowych Technologii i Chemii
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki chemiczne

Opis stanowiska

Kandydata do objęcia stanowiska asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych powinno cechować doświadczenie w prowadzeniu pracy naukowej i dydaktycznej, udokumentowane dorobkiem naukowym przynależnym do dyscypliny nauki chemiczne. Osoba ta będzie zajmować się syntezą mechanochemiczną i mikrofalową materiałów porowatych, badaniami właściwości fizykochemicznych i adsorpcyjnych materiałów porowatych. Wymagana jest wiedza i doświadczenie w zakresie wymienionej tematyki. Kandydat będzie uczestniczył w procesie dydaktycznym w dyscyplinie nauki chemiczne.

Nasze wymagania

 • kwalifikacje zawodowe potwierdzone dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku chemia;
 • znajomość zagadnień związanych z projektowaniem materiałów porowatych i ich otrzymywaniem;
 • doświadczenie w charakteryzacji materiałów porowatych;
 • doświadczenie w zakresie obliczeń wykorzystujących metody adsorpcyjne w tym DFT;
 • dobrze widziany dorobek naukowy, publikacje zgodnie z aktualnym „Wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych”;
 • predyspozycje do pracy dydaktycznej w szkole wyższej o profilu technicznym;
 • dobra znajomość języka angielskiego.

Zakres obowiązków

 • udział w kształceniu i wychowaniu studentów studiów wyższych oraz podyplomowych, w tym przede wszystkim wspomagających prowadzenie dydaktyki i kształcenie kadr;
 • rozwijanie twórczości naukowej, podnoszenie własnych kwalifikacji oraz systematyczne śledzenie postępu w rozwijanej dyscyplinie badań (nauki chemiczne), publikowanie indywidualnych i zespołowych osiągnięć naukowo-badawczych;
 • udział w pracach badawczych wynikających z zadań Zakładu Chemii;
 • wykonywanie innych zadań, poleceń i wytycznych bezpośredniego przełożonego;
 • informowanie bezpośredniego przełożonego o sprawach, które powinny być podane do jego wiadomości lub decyzji, stanie realizowanych prac, a w szczególności związanych z nieprzewidzianymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe ich zakończenie;
 • udział w szkoleniach i odprawach służbowych;
 • stałe podnoszenie kwalifikacji w zakresie prowadzonych czynności;
 • udział w konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych;
 • publikowanie indywidualnych i zespołowych osiągnięć naukowo-badawczych;
 • przestrzeganie w jednostce organizacyjnej regulaminu pracy, ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów bhp i przeciwpożarowych;
 • dbałość o powierzony sprzęt i środki techniczne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT, kwestionariusz osobowy, życiorys zawodowy (CV), informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 • odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;
 • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie, czy Akademia będzie podstawowym miejscem pracy,

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • osobiście w sekretariacie Wydziału Nowych Technologii i Chemii w bud. 100/151, listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Nowych Technologii i Chemii, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46,