Asystent stanowisko badawcze

  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • etnologia i antropologia kulturowa

Opis stanowiska

stanowisko asystenta
w grupie pracowników badawczych w projekcie „Pamięć o represjach sowieckich na post-wielokolonialnych przestrzeniach post-sowieckich”
(Narodowe Centrum Nauki nr 2020/39/B/HS6/02809)
w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej
na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce
Uniwersytetu Warszawskiego
do objęcia jeden etat z dniem 1 października 2024 roku

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. ( Dz. U. z 2023 poz. 742 późniejszymi zmianami)
i Statucie UW

Nasze wymagania

  • Wymagania stawiane kandydatowi: 1. Stopień doktora w zakresie etnologii/antropologii kulturowej lub socjologii. 2. Znaczące doświadczenie w prowadzeniu etnograficznych badań terenowych na terenie Mongolii. 3. Bardzo dobra znajomość etnografii i historii Mongolii. 4. Doświadczenie pracy w grantach badawczych. 5. Zna języki mongolski, angielski i rosyjski, znajomość polskiego mile widziana, ale nie wymagana. 6. Potrafi pracować w grupie, prowadzić jakościowe analizy wywiadów pogłębionych, pisać artykuły naukowe.

Zakres obowiązków

  • - przeprowadzenie etnograficznych badań terenowych nad pamięcią o represjach politycznych w Mongolii, - wspieranie zespołu badawczego wiedzą ekspercką z zakresu przemian społeczeństwa mongolskiego, - przeprowadzenie analizy dyskursu o represjach politycznych w Mongolii, oraz analiza zebranych wywiadów i innych danych jakościowych, - transkrybowanie wywiadów w jęz. mongolskim i tłumaczenie ich wybranych fragmentów na język angielski, - uczestniczenie w opracowywaniu wyników badań, analizie wywiadów, spotkaniach merytorycznych i seminariach zespołu, - napisanie dwóch artykułów naukowych w jęz. angielskim i jeden w jęz. Mongolskim, - planowanie badań będzie prowadzone w porozumieniu z kierowniczką projektu.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • 1. Odpis nadania stopnia doktora. 2. Podanie do JM Rektora UW o wzięcie udziału w konkursie. 3. Informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych 4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz dostępny na stronie internetowej Biura Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Warszawskiego https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/). 5. Oświadczenie kandydata przystępującego do konkursu potwierdzające zapoznanie się z zasadami przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela. (w załączeniu) 6. Oświadczenie, że Uniwersytet Warszawski będzie podstawowym miejscem pracy w (formularz dostępny na stronie internetowej Biura Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Warszawskiego https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/) 7. Informacja i klauzula zgody o przetwarzaniu danych osobowych (do pobrania ze strony Biura Spraw Pracowniczych https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

  • IEiAK pokój 100, ul. Żurawia 4 w Warszawie