Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o kulturze fizycznej

Nasze wymagania

 • 1.Tytuł zawodowy magistra lub równorzędny studiów umożliwiających prowadzenie zajęć na kierunkach studiów prowadzonych w AWF w Poznaniu.
 • 2. Opublikowanie przynajmniej jednej oryginalnej publikacji autorskiej w czasopiśmie posiadającym wskaźnik Impact Factor.
 • 3. Przedłożenie dokumentu potwierdzającego uzyskanie grantu badawczego w trybie konkursowym.
 • 4. Przedłożenie dokumentu potwierdzającego przyjęcie na przynajmniej 3-miesięczny zagraniczny staż naukowy.
 • 5. Udokumentowany dorobek naukowy w zakresie turystyki sportowej.
 • 6. Biegła znajomość języka angielskiego.
 • 7. Gotowość do podjęcia pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej na rzecz AWF w Poznaniu.
 • 8. Doświadczenie i predyspozycje do pracy dydaktycznej i naukowo-badawczej na stanowisku nauczyciela akademickiego.

Zakres obowiązków

 • 1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • 2. Praca naukowo-badawcza oraz organizacyjna na rzecz AWF w Poznaniu.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora AWF w Poznaniu,
 • 2. CV, kwestionariusz osobowy,
 • 3. odpis dyplomu magisterskiego,
 • 4. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • 5. lista wystąpień na konferencjach naukowych,
 • 6. ankieta dorobku naukowego w związku z ubieganiem się o zatrudnienie stanowiąca załącznik nr 2 do Uchwały nr 151/2019 Senatu Akademii z dnia 29 października 2019 r.,
 • 7. oświadczenie stwierdzające, że AWF będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań, Nowy Budynek Dydaktyczny, I piętro pok. 133, z dopiskiem na kopercie: Sekretariat Dziekana WNKF Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Turystyki Sportowej