Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk rolniczych
 • zootechnika i rybactwo

Nasze wymagania

 • • Ukończone studia magisterskie na kierunku behawiorystyka zwierząt/animaloterapia/ zootechnika lub nauk pokrewnych, z wynikiem bardzo dobry
 • • Wykształcenie dodatkowe związane z fizjoterapią lub animaloterapią
 • • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Mile widziane

 • • Udokumentowany dorobek naukowy, w tym publikacje w czasopismach indeksowanych
 • • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
 • • Udokumentowanie, że kandydat poszerzał swój warsztat badawczy poprzez uczestnictwo w stażach, w tym zagranicznych
 • • Udokumentowanie, że kandydat potrafi planować swoją przyszłą pracę naukową np. poprzez złożenie projektów naukowych, jako kierownik projektu
 • • Wykazanie, że kandydat jest zainteresowany poszerzaniem swojej dotychczasowej wiedzy np. poprzez wykazanie się uczestnictwem w kursach, konferencjach, warsztatach itp.

Zakres obowiązków

 • Do podstawowych obowiązków nauczyciela akademickiego będącego pracownikiem badawczo-dydaktycznym należy prowadzenie działalności naukowej, kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora, życiorys, kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni, https://up.lublin.pl/bip/konkursy/druki-do-pobrania/),
 • • dyplomy potwierdzające posiadane wykształcenie,
 • • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • • list motywacyjny,
 • • opinia z poprzedniego miejsca pracy – jeśli dotyczy
 • • oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni https://up.lublin.pl/bip/konkursy/druki-do-pobrania/
 • • oświadczenie, ze Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni https://up.lublin.pl/bip/konkursy/druki-do-pobrania/)
 • • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie
 • • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • • w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy składać w terminie do dnia 06.08.2024r. do godziny 15.00 w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, pok. 352, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin (tel. 81 445 66 11).