Asystent stanowisko dydaktyczne

Katedra Filologii
Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Miejsce: Piła
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające stopień zawodowy magistra filologii angielskiej oraz dorobek zawodowy w tym zakresie. Ponadto kandydat zobowiązany jest do udokumentowania doświadczenia w pracy dydaktycznej. Mile widziane doświadczenie w pracy tłumacza języka angielskiego.

Nasze wymagania

 • Tytuł zawodowy magistra filologii angielskiej.
 • Dorobek praktyczny związany z pracą w szkole i nauczaniem języka angielskiego.
 • Mile widziane doświadczenie w zakresie wykonywania tłumaczeń.
 • Ukończone dodatkowe formy doskonalenia zawodowego związane z nauczaniem języków obcych lub wykonywaniem tłumaczeń.
 • Mile widziane: doświadczenie w pracy w szkolnictwie wyższym zwłaszcza na kierunku lingwistyka stosowana lub filologia.
 • Zatrudnienie w ANS na podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • Pełna dostępność i dyspozycyjność.
 • Miejsce zamieszkania: okolice Piły.
 • Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim.

Zakres obowiązków

 • Zapewnienie wysokiej jakości zajęć dydaktycznych z języka angielskiego (studia pierwszego stopnia, tryb stacjonarny). Praca organizacyjna na potrzeby katedry.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • List motywacyjny lub wniosek o zatrudnienie; CV;
 • Odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i spełnienie wymagań określonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz wymagań dodatkowych, określonych w statucie ANS w Pile
 • Kserokopie zaświadczeń i certyfikatów o ukończonych kursach i doskonaleniu zawodowym;
 • Informacja o osiągnięciach dydaktycznych i organizacyjnych
 • Informacje o doświadczeniu zawodowym;
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na czas nieokreślony lub na czas określony;
 • Oświadczenie, upoważniające do zaliczenia do minimum kadrowego z dniem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 • Oświadczenie o podjęciu zatrudnienia w ANS na podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła, lub drogą mailową na adres:prorektor@ans.pila.pl