Asystent stanowisko dydaktyczne

KATEDRA PEDAGOGIKI
Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Miejsce: Piła
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • pedagogika

Opis stanowiska

Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające tytuł zawodowy magisterki/magistra w dziedzinie nauk społecznych/humanistycznych lub w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych –, a także dysponujące doświadczeniem praktycznym i kompetencjami formalnymi z zakresu działalności edukacyjnej, szczególnie dydaktycznej w szkolnictwie powszechnym i wyższym w obszarze informatyki, statystyki w edukacji, a także wykorzystania mediów w edukacji.

Nasze wymagania

 • Tytuł zawodowy magisterki/magistra/ w dziedzinie nauk społecznych/humanistycznych lub nauk ścisłych i przyrodniczych.
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie działalności dydaktycznej w obszarze prowadzenia zajęć na kierunku Pedagogika, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna i/lub nauczanie przedmiotów informatycznych/cyfrowych w szkole podstawowej, wskazane umiejętności związane z nauczaniem metodyki kształcenia informatycznego.
 • Zatrudnienie w ANS im. Stanisława Staszica w Pile na podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • Ogólna dostępność i dyspozycyjność.
 • Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim

Zakres obowiązków

 • Zapewnienie wysokiej jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych o nachyleniu praktycznym z grupy przedmiotów wynikających ze standardów kształcenia nauczycieli na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, a szczególnie: kompetencji informatycznych nauczyciela w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, sytuacji dziecka w cyberprzestrzeni oraz roli kompetencji cyfrowych w funkcjonowaniu nauczyciela w szkole i w przedszkolu. Prowadzenie zajęć dydaktycznych o nachyleniu praktycznym z wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych typu Smartfloor, robot i wykorzystania AI w zajęciach programowych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • List motywacyjny lub wniosek o zatrudnienie; CV;
 • Kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach i doskonaleniu zawodowym; s dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i spełnienie wymagań określonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz wymagań dodatkowych, określonych w statucie ANS im. Stanisława Staszica w Pile;
 • Odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i spełnienie wymagań określonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz wymagań dodatkowych, określonych w statucie ANS im. Stanisława Staszica w Pile;
 • Dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe;
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie, że kandydat nie był ukarany karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na czas nieokreślony lub na czas określony;
 • Oświadczenie o gotowości podjęcia zatrudnienia w ANS im. Stanisława Staszica w Pile na podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • Oświadczenie kandydata/ki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła, lub drogą mailową na adres: prorektor@ans.pila.pl