Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych
Uniwersytet Łódzki
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

Stanowisko: asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
Dyscyplina naukowa: ekonomia i finanse
Kandydat na ww. stanowisko powinien spełniać wymagania art. 113 i art. 116 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Łódzkiego.

Nasze wymagania

 • ukończone studia magisterskie w zakresie dyscyplin: ekonomia i finanse, matematyka lub informatyka;
 • biegła znajomość języka polskiego, umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • zainteresowania naukowo-badawcze zgodne z profilem działalności katedry (modelowanie wielosektorowe gospodarki, metody input-output, rachunki narodowe);
 • sumienność i kreatywność połączone z aspiracjami naukowymi;
 • gotowość do podjęcia zatrudnienia w UŁ jako podstawowym miejscu pracy;

Zakres obowiązków

 • Obowiązkiem jest sumienne i staranne wykonywanie powierzonych zadań oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • kwestionariusz osobowy, oświadczenia i promesa dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego https://www.uni.lodz.pl/kariera
 • CV
 • opcjonalnie - wykaz dotychczasowego dorobku,
 • opcjonalnie - dokumenty potwierdzające odbyte szkolenia, kursy i posiadane certyfikaty (w tym językowe), opinię z ostatniego miejsca pracy

Załączniki