Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria mechaniczna

Opis stanowiska

Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta w Zakładzie Broni i Amunicji Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej będzie odpowiedzialna za zadania związane z: kształceniem studentów, prowadzeniem wykładów, ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych, udziałem
w projektach badawczych, rozwijaniem oraz podnoszeniem własnych kwalifikacji, udziałem
w przedsięwzięciach mających na celu rozwój bazy dydaktycznej i naukowej
i innymi obowiązkami powierzonymi przez przełożonych.

Nasze wymagania

 • spełnienie wymagań określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668);
 • wykształcenie wyższe techniczne, minimum dr inż. w dyscyplinie inżynieria mechaniczna;
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na uczelni wyższej o profilu technicznym lub w instytucie naukowo-badawczym w dziedzinie naukowej inżynieria mechaniczna lub pokrewnej;
 • co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej technicznej na kierunkach mechatronika, lotnictwo i kosmonautyka, inżynieria bezpieczeństwa lub pokrewnych;
 • wiedza i doświadczenie w badaniach dynamicznych broni palnej i amunicji;
 • doświadczenie w prowadzeniu badań patentowych – minimum 2 potwierdzone badania;
 • wiedza i doświadczenie w wykonywaniu badań i analiz zjawisk szybkozmiennych z wykorzystaniem kamer do zdjęć szybkich.
 • Dodatkowym atutem będą certyfikaty szkolenia w obszarze użytkowania kamer szybkich.
 • umiejętność tworzenia dokumentacji konstrukcyjnej elementów stanowisk badawczych lub broni palnej;
 • umiejętność obsługi oprogramowania typu CAD (preferowane środowisko to SolidWorks);
 • doświadczenie w prezentowaniu wyników badań na konferencjach krajowych i zagranicznych; Dodatkowym atutem będą wyróżnienia na konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych.
 • dorobek naukowy – co najmniej dwie publikacje w czasopismach z listy A MNiSW w ciągu ostatnich 3 lat;
 • gotowość do uczestniczenia w pracach naukowo – badawczych;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym;
 • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Zakres obowiązków

 • realizacja procesu dydaktycznego, prowadzenie wykładów, ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych;
 • realizacja i udział w projektach badawczych;
 • upowszechnianie wyników badań, w szczególności poprzez publikowanie artykułów naukowych;
 • udział w konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych;
 • rozwijanie oraz podnoszenie własnych kwalifikacji;
 • aktywny udział w przedsięwzięciach mających na celu rozwój bazy dydaktycznej i naukowej;
 • samokształcenie merytoryczne przygotowujące do samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu inżynierii mechanicznej;
 • realizacja zadań określonych przez przełożonych, a związanych z zajmowanym stanowiskiem;
 • przestrzeganie przepisów obowiązujących w WAT, w tym dotyczących dyscypliny pracy, ochrony informacji niejawnych, bhp i ochrony ppoż.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT, zawierające numer referencyjny ogłoszenia;
 • kwestionariusz osobowy;
 • życiorys zawodowy (cv.), informację o zainteresowaniach i osiągnięciach badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 • odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;  klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie;
 • oświadczenie o podstawowym miejscu pracy;
 • oświadczenie osoby podejmującej zatrudnienie;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; korzystaniu z pełni praw publicznych; braku skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz braku ukarania karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo i szkolnictwie wyższym i nauce.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • osobiście: w Dziale Administracyjno-Technicznym Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2; bud. 63, pok. 30,
  w dni robocze, w godzinach 8:00-14:00;listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia
  i Lotnictwa, 00-908 Warszawa 46,