asystent

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne: – posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku diagnostyka laboratoryjna lub biotechnologia, – posiadają predyspozycje i kwalifikacje do pracy naukowej – posiadają udokumentowane doświadczenie zawodowe w laboratorium analitycznym, umiejętność praktycznej pracy w laboratorium: znajomość i obsługa komputera oraz sprzętu laboratoryjnego, przygotowywanie roztworów do analiz, wykonywanie badań opartych o techniki biologii molekularnej (cystometria przepływowa, RT-PCR, ELISA, techniki chromatograficzne, spektrofotometryczne, immunoenzymatyczne) – posiadają znajomość procedur akredytacji laboratoriów diagnostycznych, biologii molekularnej, tworzenia baz danych i sporządzania dokumentacji medycznej w zakresie badań klinicznych, – posiadają znajomość procedur związanych z pozyskiwaniem środków przeznaczonych na badania naukowe, – posiadają udokumentowany dorobek naukowy zgodny z profilem jednostki w postaci publikacji naukowych w czasopismach znajdujących się na liście filadelfijskiej – posiadają biegłą znajomość języka polskiego i angielskiego,