asystent

Katedra Chemii i Radiochemii Środowiska
Uniwersytet Gdański

Za zgodą Rektora Uniwersytetu Gdańskiego wszczyna się procedurę rekrutacyjną na stanowisko asystenta (etat w ramach projektu NanoInformaTIX) w Zespole Chemometrii Środowiska, w Katedrze Chemii i Radiochemii Środowiska, na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

1. Tematyka badawcza:
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie realizować zadania badawcze w ramach projektu pt. „Development and Implementation of a Sustainable Modelling Platform
for NanoInformatics” (NanoInformaTIX), realizowanego w ramach programu Horyzont 2020 (www.nanoinformatix.eu).

2. Wymagania:
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r., a ponadto posiadają:

• tytuł zawodowy magistra z dziedziny: chemia / chemia komputerowa / nauki farmaceutyczne / biotechnologia / bioinformatyka / chemoinformatyka lub pokrewnych;
• wiedzę z zakresu chemii nanomateriałów oraz problematyki zastosowania metod komputerowych w odzwierciedlaniu struktury i właściwości nanocząstek;
• znajomość problematyki zastosowania komputerowych metod oceny ryzyka stwarzanego przez substancje chemiczne dla zdrowia człowieka i środowiska;
• znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym redagowanie tekstów naukowych oraz wystąpienia na międzynarodowych konferencjach naukowych;
• znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym płynne posługiwanie się nim w mowie i piśmie;
• umiejętność analitycznego myślenia;
• zdolność do szybkiego uczenia się oraz chęć zdobywania nowych umiejętności;
• wysoką motywację własną do pracy naukowej;
• samodzielność i kreatywność;
• zdolności organizacyjne.
Dodatkowym atutem będzie:
• umiejętność posługiwania się następującymi narzędziami: język R, KNIME, Phyton MOPAC, Gaussian, Gamess, Quantum Espresso, AMBER;
• doświadczenie w zakresie wykorzystania metod ilościowego modelowania zależności pomiędzy strukturą chemiczną a właściwościami (QSAR) oraz aktywnością (QSPR);
• doświadczenie w pracy w zespole naukowym zajmującym się komputerową oceną ryzyka ze strony związków chemicznych (udział w projekcie/staż/inne);
• doświadczenie w międzynarodowej współpracy naukowej (udział w projekcie/staż/inne);
• dorobek naukowy (artykuły naukowe opublikowane w czasopismach z tzw. Listy Filadelfijskiej).