asystent

Wydzial Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Najnowsze ogłoszenia

DZIEKAN
WYDZIAŁU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TOWAROZNAWSTWA
UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta

w dyscyplinie informatyka
w zakresie technologii mobilnych i internetowych

Do konkursu na stanowisko asystenta mogą przystąpić osoby, które odpowiadają warunkom określonym w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) oraz w Statucie UMG.

Wymagania:
1. dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunkach związanych z dyscypliną informatyka,
2. predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
3. znajomość języka angielskiego,
4. znajomość technologii mobilnych, umiejętność projektowania i programowania aplikacji mobilnych

Wymagane dokumenty:
1. podanie o zatrudnienie w Uniwersytecie Morskim w Gdyni,
2. życiorys,
3. wypełniony kwestionariusz osobowy,
4. dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych magisterskich,
5. inne informacje (zainteresowania, dodatkowe uprawnienia)
Termin składania wniosków: do 30 sierpnia 2019 r.
Termin rozstrzygnięcia: 06września 2019 r.
Termin zatrudnienia: od 01 października 2019 r.
Dokumenty konkursowe należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Przedsiębiorczości
i Towaroznawstwa UMG, ul. Morska 83, tel. (58) 55 86 620, p.B-428.
W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy.
Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.
Zastrzegamy sobie prawo odwołania rekrutacji bez podania przyczyny oraz informujemy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.