asystent

Instytut Psychologii
Najnowsze ogłoszenia

Warunki przystąpienia do konkursu:
1) tytuł zawodowy magistra w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie psychologia,
2) udokumentowane predyspozycje do pracy nauczyciela akademickiego potwierdzone opinią
opiekuna naukowego/kierownika katedry/dyrektora instytutu lub przełożonego z poprzedniego lub obecnego miejsca pracy,
3) udokumentowane doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelniach wyższych,
4) odpowiedni i aktualny dorobek naukowy w dyscyplinie psychologia,
5) dodatkowe kompetencje i osiągnięcia potwierdzone certyfikatami, dyplomami lub zaświadczeniami,
6) biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
7) znajomość metodologii i statystyki.

Dodatkowym atutem będzie otwarty przewód doktorski w dyscyplinie psychologia.

W przypadku zatrudnienia od pracownika oczekiwane będzie:
1) realizowanie zadań związanych z kształceniem studentów,
2) gotowość do prowadzenia zajęć w języku obcym,
3) aktywne uczestnictwo w życiu organizacyjnym środowiska akademickiego, w tym w działalności organizacyjnej na rzecz Instytutu,
4) publikowanie wyników badań w monografiach naukowych oraz czasopismach o zasięgu krajowym i zagranicznym w językach: polskim i obcych.
5) realizacja zadań i wykonywanie obowiązków powierzonych przez przełożonych.