asystent

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Najnowsze ogłoszenia

OPIS:
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 85).
Kandydat powinien:
– posiadać ukończone studia stopnia pierwszego i drugiego na kierunku matematyka,
– posiadać ukończone studia wyższe magisterskie z matematyki z wynikiem co najmniej dobrym plus,
– posiadać zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej w obszarze matematyki i matematyki stosowanej, wykazywać się samodyscypliną, kreatywnością i samodzielnością w pracy, umiejętnością współpracy w grupie oraz samokształcenia,
– wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (studiowanie literatury oraz redagowanie artykułów naukowych),
– wykazać się biegłą znajomością języka polskiego.
Kandydat powinien być przygotowany do prowadzenia ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych w języku polskim z przedmiotów: analiza matematyczna, algebra, równania różniczkowe, logika, metody numeryczne.
Powinien umieć korzystać z oprogramowania biurowego (w tym z arkuszy kalkulacyjnych) oraz posiadać podstawowe umiejętności programowania komputerów.
Wymagane dokumenty:
– podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,
– kwestionariusz osobowy,
– życiorys z uwzględnieniem ewentualnego dorobku dydaktycznego i naukowego oraz innych osiągnięć związanych z pracą na uczelni,
– odpis dyplomu ukończenia matematycznych studiów magisterskich,
– oświadczenie Kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Oferty należy kierować na adres:
Politechnika Świętokrzyska
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, pok. 6 C

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. Wszystkie dokumenty dostarczone na konkurs zostaną zwrócone w przypadku niezatrudnienia.