asystent

Wydział Nauk o Zdrowiu
Powiślańska Szkoła Wyższa

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu PSW za zgodą JM Rektora PSW ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta/ asystenta na Wydziale Nauk o Zdrowiu, kierunku Pielęgniarstwo. Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające stopień naukowy doktora nauk medycznych, nauk o zdrowiu, posiadające dorobek naukowy. Dodatkowo od kandydata wymagana
jest dokumentacja potwierdzająca doświadczenie w pracy naukowej oraz dydaktycznej.
Kandydat zobowiązany jest do spełnieniu wymogów wynikających z art. 109 ust.1 oraz art. 129. l. ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz.U. 2017, poz. 2183).