asystent

Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.Dz. U. z 2016 roku, poz. 1842, z późn. zmianami) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
o posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim,
o posiadają prawo wykonywania zawodu lekarza,
o posiadają predyspozycje do pracy naukowo – dydaktycznej (prowadzenie zajęć z dermatologii dla kierunku kosmetologia),
o posiadają biegłą znajomość języka polskiego.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:
– podanie
– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania)
– życiorys zawodowy
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
– wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i ilości stron)
– oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (o niekaralności) (formularz do pobrania)
– oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejscem pracy – w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania)
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) (formularz do pobrania)
– opinia promotora lub opiekuna naukowego albo kierownika jednostki organizacyjnej o predyspozycjach do pracy naukowo – dydaktycznej

Dokumenty na konkurs na stanowisko asystenta (jeden etat w pełnym wymiarze czasu pracy) w Katedrze Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej należy składać w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,
ul. Jagiellońska 13, pokój nr 51, w terminie do dnia 12 października 2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 listopada 2017 r. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.