asystent

Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa
  • Dziedzina nauki: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

 

Rektor

Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa z siedzibą w Wałbrzychu

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

w Instytucie Przyrodniczo-Technicznym

w pełnym wymiarze czasu pracy, w grupie pracowników dydaktycznych

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym

i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późń.zm.) oraz w Statucie Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa.

 

Wymagania: kandydat przystępujący do konkursu na stanowisko asystenta powinien spełniać następujące warunki:

– posiadać co najmniej tytuł zawodowy magistra w dziedzinie nauk sztuki, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki (lub odpowiedniej wg starej klasyfikacji dziedzin, obszarów i dyscyplin),

 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU POWINNO ZAWIERAĆ:

– podanie skierowane do JM Rektora Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa,

– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowiący załącznik do ogłoszenia, – kopie dyplomów potwierdzające tytuły/stopnie naukowe, tytuły zawodowe,

– dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe kandydata ,w tym udokumentowane doświadczenie w pracy

poza szkolnictwem wyższym,

– posiadać doświadczenie praktyczne lub dydaktyczne w zakresie grafiki użytkowej,

– oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późń.zm.), stanowiące załącznik do ogłoszenia,

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony od roku akademickiego 2022/2023 w pełnym

wymiarze czasu pracy.

– dla osoby, z którą zostanie podpisana umowa o pracę przewidziano do prowadzenia między innymi następujące przedmioty: Wizualizacja 3D, Programy graficzne, Projektowanie graficzne.

 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY SKŁADAĆ : osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Kancelaria Ogólna Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa pokój 127, ul. Zamkowa 4 58-300 Wałbrzych lub na adres e-mail: rkomorowska@ans.edu.pl

Termin składania dokumentów upływa w dniu – 19.02.2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia – 20.02.2023 r.

 

Wszystkie dokumenty kandydat powinien podpisać.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów z wybranymi kandydatami.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Dokumenty kandydata wyłonionego w konkursie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych osób podlegają zwrotowi. Dokumenty będą do odbioru w Biurze Organizacji i Spraw Pracowniczych ANS AS pok. 306 do dnia 17.03.2023 r. Po tym terminie zostaną zniszczone.

 

                                                                                   REKTOR

                                                                                    prof. dr hab. Robert Wiszniowski

 

 

Administratorem danych osobowych jest Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa, ul. Zamkowa 4, kod pocztowy 58-300 Wałbrzych, adres e-mail: biurorektora@ans.edu.pl, tel. + 48 74 641 92 00, zwany dalej ANS AS, reprezentowana przez Rektora Uczelni.

2. W ANS AS został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, dalej IODO, z którym można się skontaktować w sposób następujący: adres korespondencyjny: ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych, adres e-mail: IOD@ans.edu.pl

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie udzielonej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji, a jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi taką zgodę – także na potrzeby i przez czas późniejszy (np. prowadzenia kolejnych rekrutacji), aż do momentu cofnięcia wyrażonej zgody.

5. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia

czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

b) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,

c) prawo żądania od Administratora usunięcia danych,

d) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,

e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora,

f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem),

g) prawo do przeniesienia danych do innego administratora danych,

Prawa wymienione w powyższych punktach można zrealizować bezpośrednio poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (adres podany w pkt 2) lub przez kontakt z ANS AS (adres podany w pkt 1, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”),

h) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących przez Administratora narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

6. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora tylko i wyłącznie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub umów powierzenia. Kategorie odbiorców danych: partnerzy świadczący usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), firmy niszczące dokumentację.

7. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożnością uczestniczenia w procesie rekrutacji na stanowisko pracy.

Dodatkowo wymagana klauzula zgody o treści:

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Akademię Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa, ul. Zamkowa 4, kod pocztowy 58-300 Wałbrzych moich danych osobowych w celu prowadzenia procesu rekrutacji

na stanowisko pracy przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, aż do cofnięcia wyrażonej zgody.

Oświadczam, że podaję dane i wyrażam zgodę dobrowolnie i w sposób świadomy, zaś Administrator danych przed wyrażeniem niniejszej zgody udostępnił mi informacje, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 RODO, w tym informację o możliwości cofnięcia wyrażonej zgody.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na rkomorowska@ans.edu.pl