asystent

Katedra Budownictwa ogólnego Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
Politechnika Wrocławska

KIEROWNIK KATEDRY BUDOWNICTWA OGÓLNEGO
w uzgodnieniu z Dziekanem Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego
za zgodą JM Rektora Politechniki Wrocławskiej
ogłasza konkurs otwarty na zatrudnienie nauczyciela akademickiego
na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego
w dziedzinie „nauk inżynieryjno-technicznych”
w dyscyplinie „inżynieria lądowa i transport”

Do konkursu na stanowisko asystenta mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20.07.2018 r. roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w Statucie Politechniki Wrocławskiej.

Wymagane kwalifikacje:
• tytuł zawodowy magistra inżyniera budownictwa,
• ukończenie studiów o specjalności „konstrukcje budowlane”,
• umiejętność posługiwania się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi w zakresie projektowania, realizacji i/lub utrzymania inżynierskich obiektów budowlanych a w szczególności Autodesk Naviworks Manage, Autodesk Dynamo (Revit), Statistica (Statsoft)
• znajomość języka obcego w mowie oraz piśmie na poziomie co najmniej B1 (preferowany język angielski);
• doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, w tym w zakresie Building information modeling.

Wymagane dokumenty:
• życiorys,
• syntetyczny autoreferat informujący o osiągnięciach kandydata,
• potwierdzona kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
• inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
• oświadczenie w trybie art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.,
• oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy, zgodnie z art. 120.1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.,
• certyfikat znajomości języka obcego lub stosowne oświadczenie kandydata,
• oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,

Wymienione wyżej dokumenty, zredagowane w języku polskim i podpisane przez kandydata, należy składać (przesłać pocztą) w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Budownictwa Ogólnego. Nie otwierać”, na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, Plac Grunwaldzki 11, 50-377 Wrocław, budynek C-7, pok. 502, w dni robocze, w godzinach 8.00 – 13.00.

Zgłoszenia kandydatów będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.
Komisja może zaprosić kandydata (kandydatów) na rozmowę kwalifikacyjną.
W przypadku wygrania konkursu zatrudnienie nastąpi na okres zamknięty, zgodnie ze Statutem Politechniki Wrocławskiej, począwszy od 1 października 2020 roku, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Termin składania dokumentów – do 24 sierpnia 2020 r., do godz. 13.00.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – do 15 września 2020 r.
Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn.

Kierownik Katedry

prof. dr hab. inż. Henryk Nowak

Wrocław, 16 lipca 2020 r.