Asystent / adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Informatyki
Uniwersytet Opolski
 • Miejsce: Opole
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • informatyka

Opis stanowiska

Asystent (pełny etat, pensum 240 godzin rocznie) – grupa pracowników badawczo-dydaktycznych
lub
Adiunkt (pełny etat, pensum 240 godzin rocznie) – grupa pracowników badawczo-dydaktycznych

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia magistra w dyscyplinie informatyka lub wszczęty przewód doktorski w dyscyplinie informatyka;
 • posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie informatyka lub pokrewnej (w przypadku aplikacji na stanowisko adiunkta);
 • aktualny dorobek naukowy z zakresu informatyki i aktywność w staraniach o granty (w przypadku aplikacji na stanowisko adiunkta);
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć na uczelni wyższej, ze szczególnym uwzględnieniem języków programowania, algorytmiki lub metod numerycznych;
 • możliwość prowadzenia zajęć w języku polskim i angielskim na poziomie min. B2;
 • dyspozycyjność;
 • posiadanie predyspozycji do pracy badawczej, potwierdzone np. opinią promotora pracy magisterskiej, pracy doktorskiej lub wysoką średnią ocen ze studiów, aktywną działalnością np. w kołach naukowych (dot. asystenta badawczo-dydaktycznego).

Mile widziane

 • W pierwszej kolejności brane będą pod uwagę aplikacje osób posiadających znaczący dorobek naukowy.
 • Udział w roli kierownika lub członka zespołu projektowego grantu lub projektu naukowego (w przypadku aplikacji na stanowisko adiunkta).
 • Posiadanie szczególnej wiedzy lub umiejętności ważnych dla działalności badawczej lub dydaktycznej (np. certyfikaty).

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • Udział w pracach badawczych;
 • Udział w pracach organizacyjnych Instytutu.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego;
 • życiorys;
 • odpis dyplomu magisterskiego lub dokument równoważny;
 • odpis dyplomu lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora (w przypadku aplikacji na stanowisko adiunkta);
 • wykaz publikacji w zakresie informatyki (w przypadku aplikacji na stanowisko adiunkta);
 • plan badań naukowych w dyscyplinie informatyka;
 • opis osiągnięć dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych;
 • opinia, co najmniej jednego, czynnego nauczyciela akademickiego z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego; w szczególności, w przypadku wszczętego przewodu doktorskiego, opinia promotora; (dot. zatrudnienia na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych); lub nazwiska i adresy e-mailowe trzech osób, które mogłyby napisać opinię o kandydacie (dot. zatrudnienia na stanowisku adiunkta);
 • kwestionariusz osobowy (http://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z postępowaniem konkursowym (https://uni.opole.pl/biblioteka/docs/rodo2019/INFORMACJA-dla-kandydatow-do-pracy- 2019.pdf );
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • zgoda na wskazanie Uniwersytetu Opolskiego jako podstawowego miejsca pracy w przypadku wygrania konkursu.

Załączniki