asystent badawczo-dydaktyczny

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Dziedzina nauki: technologia żywności i żywienia

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Katedra Dietetyki, Zakład Dietetyki

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent badawczo-dydaktyczny

DYSCYPLINA NAUKOWA: technologia żywności i żywienia

DATA OGŁOSZENIA KONKURSU: 07.10.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06.11. – 19.11.2021 r.

DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 22.11.2021 r.

LINK DO STRONY:

I. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

https://bip.sggw.edu.pl/oferty-pracy/ w kategorii „Oferty pracy”

II. Ministerstwa Edukacji i Nauki

https://bazaogloszen.nauka.gov.pl/ w kategorii biuro ogłoszeń
III. Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/signUpOrganisation z zachowaniem przy logowaniu stosownej nazwy organizacji, np.:
Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Institute of Human Nutrition Sciences

 

Przewidywana data rozpoczęcia pracy: 3.01.2022 r.

Rodzaj kontraktu: do określenia po rozstrzygnięciu konkursu

Praca w wymiarze: pełnego etatu

Miejsce pracy: Zakład Fizjologii Żywienia, Katedra Dietetyki, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, SGGW (ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa) 

SŁOWA KLUCZOWE: fizjologia człowieka, dietetyka, żywienie człowieka

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

·       tytuł magistra na kierunku dietetyka;

·       udokumentowany dorobek naukowy w postaci autorstwa/współautorstwa w min. 2 publikacjach naukowych w renomowanych czasopismach (o łącznym IF minimum 9) indeksowanych na liście JCR,

·       kwalifikacje i doświadczenie w opiece nad zwierzętami laboratoryjnymi potwierdzone stosownymi dokumentami,

·       doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu fizjologii człowieka i regulacji metabolizmu,

·         znajomość technik biologicznych z zakresu m.in. mikroskopii świetlnej i immunohistochemii;

·         dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie niezbędna do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz pisania publikacji naukowych;

·         kandydat/kandydatka powinien/na charakteryzować się zaangażowaniem w realizację działań naukowych i organizacyjnych w Katedrze Dietetyki oraz gotowością do pogłębiania wiedzy.

 

Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość zaproszenia wybranych kandydatów celem weryfikacji umiejętności związanych z w/wym. technikami biologicznymi.

 

Kandydaci są proszeni o złożenie w terminie 06.11. – 19.11.2021 r., w Sekretariacie Katedry Dietetyki Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka, SGGW w Warszawie (Bud. 32, pok. 095) następujących dokumentów:

·         podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW,

·         kwestionariusz osobowy z dwoma zdjęciami,

·         życiorys (CV)

·         list motywacyjny

·         kopie dyplomów, certyfikatów

·         referencje od poprzedniego (ich/pracodawcy(ów)/promotora(ów)

·         wykaz opublikowanych publikacji (lub przyjętych do druku)

·         oświadczenie kandydata (na specjalnym druku), że m.in. spełnia wymogi określone w art. 109 ust. 1 w/w ustawy oraz, że SGGW będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy (druki wydaje Dział Spraw Osobowych).

·         klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.

KONTAKT: tel. 22 5937025, mail ewa_lange@sggw.edu.pl

 

Aplikację zawierającą wymienione dokumenty proszę przesłać na adres:

 

dr hab. Ewa Lange, prof. SGGW

Katedra Dietetyki

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na ewa_lange@sggw.edu.pl