Asystent badawczo-dydaktyczny

Instytut Informatyki

O stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego może się ubiegać osoba spełniająca wymogi określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20. 07. 2018 r. Dz.U.2018 poz. 1668 art. 113 i 116 ust.2. pkt.3. odpowiadająca następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
1. Stopień inżyniera i magistra kierunku informatyka
lub
2. Stopień inżyniera i magistra kierunku mechatronika oraz udokumentowany dorobek publikacyjny w zakresie informatyki lub dodatkowe szkolenia, kursy z zakresu informatyki (szczególnie machine learning, deep learning).
Dodatkowym atutem będą osiągnięcia w zakresie kierowania projektami badawczymi, a także doświadczenie w aplikowaniu o środki zewnętrzne na badania oraz doświadczenie dydaktyczne.