1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Instytut Informatyki
Uniwersytet w Białymstoku
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka

I.                   Warunki przystąpienia do konkursu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2022, poz. 574 z późn. zm.)  oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:

1) posiadają co najmniej stopień doktora w dyscyplinie informatyka,

2) posiadają istotny dorobek naukowy oraz doświadczenie w pracy dydaktycznej w dyscyplinie informatyka,

3) posiadają co najmniej 2-letni staż pracy po uzyskaniu stopnia doktora,

4) brały udział w projektach badawczych finansowanych w trybie konkursowym lub mają odbyte krajowe bądź zagraniczne staże naukowe.

II.                Wymagane dokumenty

1)   podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora,

2)   kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz dostępny na stronie https://uwb.edu.pl/inne-druki),

3)   życiorys naukowy wraz z wykazem dorobku naukowego i dydaktycznego,

4)   spis publikacji,

5)   kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie informatyka,

6)   oświadczenie, że Uniwersytet w Białymstoku będzie podstawowym miejscem pracy kandydata,

7)   oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ust. 1 Ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO,

8)   inne dokumenty, które kandydat chce załączyć.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na instytut-informatyki@uwb.edu.pl