Adiunkt (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Elektryczny
Politechnika Białostocka
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA

w grupie pracowników badawczo dydaktycznych w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika
Numer sprawy: WE.110.10.2021

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), dalej zwaną „Ustawą”, § 65 ust. 1 oraz § 66- 68 Statutu Politechniki Białostockiej.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w szczególności następujące dokumenty:
1)    podanie skierowane do Rektora Politechniki Białostockiej o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych;

2)    kwestionariusz osobowy wraz z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych (wzór do pobrania na stronie internetowej www.bip.pb.edu.pl w zakładce Praca w Politechnice Białostockiej – Baza formularzy i dokumentów);

3)    dokument potwierdzający uzyskanie stopnia doktora/doktora habilitowanego;

4)    autoreferat dotyczący dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego* wraz z wykazem publikacji;

5)    oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 113 i 116 Ustawy, § 65 ust. 1 oraz § 66- 68 Statutu Politechniki Białostockiej (wzór do pobrania na stronie internetowej www.bip.pb.edu.pl w zakładce Praca w Politechnice Białostockiej – Baza formularzy i dokumentów);

6)    dokument potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2; w przypadku cudzoziemców znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych;

7)    inne dokumenty, materiały lub informacje mogące mieć znaczenie w konkursie:

a.    programowanie w językach: Python, VHDL;

b.    umiejętność obsługi pakietów: MATLAB / Simulink, MOSEK;

c.    umiejętność obsługi programów komputerowych: ETAP (Electrical Power System Analysis Software), Relux (simulating artificial light and daylight), AutoCAD, PSpice, AlteraMax, Protel Design;

d.    dokumenty wskazujące na doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczych w uczelniach i szkołach wyższych przez co najmniej 4 lata;

e.    udział w projektach związanych ze współpracą międzynarodową w zakresie przedsięwzięć dydaktycznych, pełnienie roli menagera w ramach tego typu projektów.

Kandydat z chwilą zatrudnienia w Politechnice Białostockiej:
1)    oświadcza, że Politechnika Białostocka będzie jego podstawowym miejscem pracy;

2)    zobowiązuje się do zamieszczania afiliacji Politechniki Białostockiej w swoich publikacjach naukowych;

3)    zobowiązuje się do złożenia oświadczenia o zaliczaniu do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika oraz oświadczenia o reprezentowaniu dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika.

Planowana data zakończenia konkursu: najpóźniej do 15.08.2021.

Dokumenty należy składać w terminie 31 lipca 2021 r. w miejscu Sekretariat Wydziału Elektrycznego, ul. Wiejska 45D, 15-351 Białystok, pokój 003.

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. Wynik konkursu nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor Politechniki Białostockiej.

 

Dr hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB

Dziekan Wydziału Elektrycznego

Politechnika Białostocka

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na we.sekretariat@pb.edu.pl