Adiunkt badawczy

Wydział Fizyki
Uniwersytet w Białymstoku
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 4680
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Białystok, 14.07.2021 r.

 

Dziekan Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych

w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne

w Katedrze Fizyki Magnetyków na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku

 

1.      Kandydaci powinni spełniać warunki określone w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20.07.2018 r. oraz posiadać:

·         stopień naukowy doktora nauk fizycznych;

·         doświadczenie w badaniu właściwości ultra cienkich magnetycznych warstw i wielowarstw (udokumentowane publikacjami);

·         umiejętności budowy specjalistycznych układów optycznych pod kątem wieloparametrycznej analizy zmienności właściwości magnetycznych i magneto-optycznych nanostruktur (udokumentowane publikacjami);

·         umiejętności w wieloparametrycznej analizie zmienności właściwości magnetycznych i magnetooptycznych nanostruktur (udokumentowane opracowanym oprogramowaniem);

·         udział w realizacji krajowych i zagranicznych projektów badawczych (udokumentowany  publikacjami);

·         co najmniej 5-letni staż pracy po uzyskaniu stopnia doktora;

·         odbycie krajowych lub zagranicznych staży naukowych;

·         w przypadku cudzoziemców dobrą znajomość języka polskiego, umożliwiającą opiekę nad studentami odbywającymi  zajęcia w laboratoriach badawczych.

 

2.      Kandydaci powinni złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów konkursu, w tym:

·         podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu w Białymstoku o zatrudnienie na stanowisku adiunkta;

·         kopię dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora nauk fizycznych;

·         oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 113 w/w ustawy;

·         wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych, zawierający spis publikacji;

·         informację o planach badawczych i koncepcję dalszego rozwoju naukowego;

·         kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

·         oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Uniwersytet w Białymstoku będzie podstawowym miejscem pracy kandydata w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

·         certyfikat znajomości języka polskiego jako obcego wydany przez Państwową Komisję Znajomości Języka Polskiego jako Obcego – w przypadku cudzoziemców;

·         ewentualne inne informacje, które kandydat uzna za istotne,

·         oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

3.      Kandydaci mogą przedstawić referencje.

4.      Dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski.

5.      Dokumenty należy złożyć w dziekanacie Wydziału Fizyki UwB, pokój 2018 (15-245 Białystok, ul. K. Ciołkowskiego 1L, tel. 85-7457222) do dn. 13 sierpnia 2021 r., do godz. 13:00.

6.      Komisja konkursowa może zdecydować o przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami.

7.      Konkurs zostanie rozstrzygnięty w czasie nie dłuższym niż 30 dni od dnia upływu terminu składania wymaganych dokumentów.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na fizyka@uwb.edu.pl