asystent

Wydział Inżynierii Zarządzania
Politechnika Białostocka
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Załącznik nr 3 do zarządzenia 61/2021 Rektora PB

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA

w grupie pracowników BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH

w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych

w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika

 

Numer sprawy: WIZ.110.8.2021

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), dalej zwaną „Ustawą”, § 65 ust. 1 oraz § 66- 68 Statutu Politechniki Białostockiej.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w szczególności następujące dokumenty:

1)     podanie skierowane do Rektora Politechniki Białostockiej o zatrudnienie na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych;

2)     kwestionariusz osobowy wraz z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych (wzór do pobrania na stronie internetowej www.bip.pb.edu.pl w zakładce Praca w Politechnice Białostockiej – Baza formularzy i dokumentów);

3)     dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera w zakresie elektrotechniki;

4)     autoreferat dotyczący dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego* wraz z wykazem publikacji;

5)     oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 113 i 116 Ustawy, § 65 ust. 1 oraz § 66- 68 Statutu Politechniki Białostockiej (wzór do pobrania na stronie internetowej www.bip.pb.edu.pl w zakładce Praca w Politechnice Białostockiej – Baza formularzy i dokumentów);

6)     dokument potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2; w przypadku cudzoziemców znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych;

7)     udokumentowane doświadczenie w dydaktyce laboratoryjnej przedmiotów technicznych, fizyki lub podobnych;

8)     (inne dokumenty, materiały lub informacje mogące mieć znaczenie w konkursie).

Kandydat z chwilą zatrudnienia w Politechnice Białostockiej:

1)     oświadcza, że Politechnika Białostocka będzie/nie będzie jego podstawowym miejscem pracy;

2)     zobowiązuje się do zamieszczania afiliacji Politechniki Białostockiej w swoich publikacjach naukowych;

3)     zobowiązuje się do złożenia oświadczenia o zaliczaniu do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w dyscyplinie ……………………** oraz oświadczenia o reprezentowaniu dyscypliny ………………. **

Planowana data zakończenia konkursu: najpóźniej do 15 listopada 2021 roku.

Dokumenty należy składać w terminie do 20 października 2021 roku w miejscu Sekretariacie Wydziału Inżynierii Zarządzania, ul. O.S. Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin; pok. 100 (budynek Dziekanat).

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. Wynik konkursu nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor Politechniki Białostockiej.

 

Dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. PB

Dziekan WIZ PB

(podpis dziekana/kierownika jednostki ogólnouczelnianej)

 

*pozostawić właściwe

**nie dotyczy grupy pracowników dydaktycznych

——————————————————————————————————————————————

AKCEPTACJA

 

Dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB

(Rektor Politechniki Białostockiej
lub osoba upoważniona)