asystent

Wydział Mechaniczny
Politechnika Białostocka
  • Miejsce: Białystok
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria mechaniczna

Opis stanowiska

Politechnika Białostocka

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w dziedzinie nauk inżynieryjno – technicznych

w dyscyplinie inżynieria mechaniczna

Numer sprawy: WM.110.1.2023

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), dalej zwaną „Ustawą”, § 65 ust. 1 oraz § 66- 68 Statutu Politechniki Białostockiej.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w szczególności następujące dokumenty:

1)    podanie skierowane do Rektora Politechniki Białostockiej o zatrudnienie na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych;

2)    kwestionariusz osobowy wraz z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych (wzór do pobrania na stronie internetowej www.bip.pb.edu.pl w zakładce Praca w Politechnice Białostockiej – Baza formularzy i dokumentów);

3)    dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego*;

4)    autoreferat dotyczący dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego* wraz z wykazem publikacji;

5)    oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 113 i 116 Ustawy, § 65 ust. 1 oraz § 66- 68 Statutu Politechniki Białostockiej (wzór do pobrania na stronie internetowej www.bip.pb.edu.pl w zakładce Praca w Politechnice Białostockiej – Baza formularzy i dokumentów);

6)    dokument potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2; w przypadku cudzoziemców znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych;

7)    list motywacyjny dotyczący gotowości oraz posiadanych kompetencji do pracy naukowej w zakresie modelowania i badań eksperymentalnych układów chłodniczych oraz układów strumienicowych wraz z opinią samodzielnego pracownika naukowego o kandydacie, a także inne dokumenty, materiały lub informacje mogące mieć znaczenie w konkursie.

Kandydat z chwilą zatrudnienia w Politechnice Białostockiej:

1)    oświadcza, że Politechnika Białostocka będzie jego podstawowym miejscem pracy;

2)    zobowiązuje się do zamieszczania afiliacji Politechniki Białostockiej w swoich publikacjach naukowych;

3)    zobowiązuje się do złożenia oświadczenia o zaliczaniu do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w dyscyplinie inżynieria mechaniczna oraz oświadczenia o reprezentowaniu dyscypliny inżynieria mechaniczna.

Planowana data zakończenia konkursu: najpóźniej do 30.04.2023 r.

Dokumenty należy składać w terminie 24.03.2023 r. w miejscu Sekretariat Wydziału Mechanicznego. ul. Wiejska 45C p. 102, 15-351 Białystok

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. Wynik konkursu nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor Politechniki Białostockiej.

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. Wynik konkursu nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor Politechniki Białostockiej.

Dr hab. inż. Roman Kaczyński, prof. PB

Dziekan Wydziału Mechanicznego

—————————————————————————————————————————

Akceptacja

Dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB

Rektor Politechniki Białostockiej

Załączniki