asystent

Wydział Ekonomii i Finansów
Uniwersytet w Białymstoku
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. 2022, poz. 574 z późn. zm.), a także dodatkowe kryteria, tj.:
– ukończyły studia wyższe magisterskie w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie: ekonomia i finanse oraz uzyskały tytuł magistra,
– wykazują zainteresowania tematyką badań naukowych i dydaktyką prowadzoną w Zakładzie Ekonomii Instytucjonalnej, tj. ekonomii instytucjonalnej i teorii ekonomii,
– wykazują bardzo dobrą lub dobrą znajomość języka angielskiego, a w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego na poziomie zaawansowanym w stopniu niezbędnym do prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelni.
Zainteresowanych prosimy o złożenie następujących dokumentów:
– podania do JM Rektora o zatrudnienie,
– kwestionariusza osobowego i życiorysu naukowego,
– odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– oświadczenia o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO (poniżej),
– oświadczenia, że Uniwersytet w Białymstoku będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy (art. 120 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2022, poz. 574 z późn. zm.),
– innych dokumentów związanych z warunkami ogłoszonego konkursu (np. dokument potwierdzający doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelni, wykaz publikacji, dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego),
Termin zgłoszenia upływa 14 czerwca 2023 r. o godz. 15.00
Termin rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników konkursu nastąpi do dnia 11 lipca 2023r.
Komisja oceniająca zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami w sytuacji, gdyby przegląd dokumentacji nie pozwalał na jednoznaczne podjęcie decyzji.
Uniwersytet w Białymstoku zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wymagane dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku, 15-062 Białystok, ul. Warszawska 63, p. 108.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę weif.uwb.edu.pl.

Zmieniamy się dla Ciebie

Już wkrótce powitamy Cię odświeżoną szatą graficzną i nowymi, lepszymi funkcjami.

Zajrzyj do nas w czerwcu!
Zespół Akademickiej Bazy Ogłoszeń

Close