asystent badawcz-dydaktyczny

Wydział Elektryczny
Politechnika Białostocka
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA
w grupie pracowników badawczo–dydaktycznych w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych
w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 oraz art. 116 ust. 2. pkt 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz w §66 ust. 4 Statutu Politechniki Białostockiej.

Wymagania:
Na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych może być zatrudniona osoba:

1)      posiadająca tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, z co najmniej oceną dobrą na dyplomie ukończenia studiów.

Opis (uwagi, oczekiwania, preferencje):
1)      preferowana specjalność: automatyka przemysłowa i technika mikroprocesorowa,

2)      preferowany wszczęty przewód doktorski,

3)      doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie energoelektroniki, przekształtników energoelektronicznych w odnawialnych źródłach energii oraz automatyki przemysłowej,

4)      posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego w zakresie sterowania w energoelektronice (w tym co najmniej jedną publikację za minimum 100 pkt. wg listy MNiSW) i osiągnięć w zakresie tematycznym związanym ze specjalnością automatyka przemysłowa i technika mikroprocesorowa,

5)      doświadczenie w projektowaniu i uruchamianiu układów mikroprocesorowych i energoelektronicznych,

6)      doświadczenie w programowaniu układów sterowania opartych na układach FPGA,

7)      zaangażowanie, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole, potwierdzone uczestnictwem w zespole realizującym badania naukowe,

8)      przystępujący do konkursu z chwilą zatrudnienia na stanowisku asystenta w Politechnice Białostockiej zobowiązuje się do: złożenia oświadczenia, że Politechnika Białostocka będzie podstawowym miejscem pracy kandydata, oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika, upoważnienia do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika oraz zamieszczania afiliacji Politechniki Białostockiej w publikacjach jak również prowadzenia badań naukowych z wykorzystaniem aparatury naukowo-badawczej zakupionej w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo- badawczej Politechniki Białostockiej”, Działanie I.3 Wspieranie innowacji, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:
1)      podanie skierowane do JM Rektor Politechniki Białostockiej o zatrudnienie na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych,

2)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych (wzór: www.bip.pb.edu.pl w zakładce Praca w Politechnice Białostockiej – Baza formularzy i dokumentów),

3)      dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,

4)      autoreferat dotyczący dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego wraz z wykazem publikacji,

5)      oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (wzór: www.bip.pb.edu.pl w zakładce Praca w Politechnice Białostockiej – Baza formularzy i dokumentów),

6)      dokument potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2; w przypadku cudzoziemców znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych,

7)      inne dokumenty, materiały lub informacje mogące mieć znaczenie w konkursie (np. rekomendacje, nagrody itp.).

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej; 15-351 Białystok, ul. Wiejska 45 D, pokój 003 do dnia 29.05.2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: do dnia 11.06.2021 r.

Planowany termin zatrudnienia: od dnia 01.07.2021 r.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. Po zakończeniu postępowania konkursowego dokumenty osób niezatrudnionych zostaną zwrócone. Wygranie konkursu nie jest równoznaczne z zapewnieniem zatrudnienia kandydata. Stanowi wyłącznie rekomendację w tym zakresie dla Rektora. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje JM Rektor.

https://bip.pb.edu.pl/?event=informacja&id=18420

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na we.sekretariat@pb.edu.pl