Asystent w gr. pracowników badawczo-dydaktycznych

Instytut Informatyki
Uniwersytet w Białymstoku
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka

I.                   Warunki przystąpienia do konkursu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2022, poz. 574 z późn. zm.) oraz odpowiadają następującym – niezbędnym wymogom kwalifikacyjnym:

– posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra / magistra inżyniera w dyscyplinie informatyka,

– opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opinia opiekuna naukowego).

II.                Dodatkowe informacje

1)   Mile widziane są osoby planujące zakończenie przewodu doktorskiego do końca 2022 roku
z dyscypliny informatyka.

2)   Osoby posiadające stopień naukowy doktora mają szanse na przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta.

III.             Wymagane dokumenty

1)   podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora,

2)   kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz dostępny na stronie https://uwb.edu.pl/inne-druki),

3)   życiorys zawodowy z uwzględnieniem dorobku naukowego i dydaktycznego,

4)   kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem, lub zaświadczenie
o stopniu zaawansowania doktoratu lub kopia dyplomu doktora – w przypadku kandydata ze stopniem naukowym doktora,

5)   oświadczenie, że Uniwersytet w Białymstoku będzie podstawowym miejscem pracy kandydata,

6)   oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ust. 1 Ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO,

7)   inne dokumenty, które kandydat chce załączyć.

IV.               Procedura konkursowa

Dokumenty należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail:
instytut-informatyki@uwb.edu.pl do dnia 12.06.2022 r.

Ewentualne zapytania można kierować na ww. adres e-mail.

Osoba wyłoniona w konkursie zostanie poproszona o dostarczenie oryginałów wyżej wymienionych dokumentów na adres Instytutu Informatyki: 15-245 Białystok,
ul. K. Ciołkowskiego 1M, p. 2040.

V.                  Rozstrzygnięcie konkursu

Komisja konkursowa może zdecydować o przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej
z kandydatami.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 12.07.2022 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na instytut-informatyki@uwb.edu.pl